Kalendář výstav
Pro návštěvníky
Pro vystavovatele
O nás
Kontakty
PRVOMÁJOVÝ TRH ZVÍŘAT · 1. května 2024

PŘÍLOHA 2 - OCHRANA ZVÍŘAT TERA

PRVOMÁJOVÝ TRH ZVÍŘAT CENÍK TRHU PROVOZNÍ ŘÁD TRHU PŘÍLOHA 1 - OCHRANA ZVÍŘAT AKVA PŘÍLOHA 2 - OCHRANA ZVÍŘAT TERA PŘÍLOHA 3 - OCHRANA ZVÍŘAT EXOTIČTÍ PTÁCI PŘÍLOHA 4 - OCHRANA DOMÁCÍCH ZVÍŘAT

DOKUMENT OCHRANY ZVÍŘAT PŘI TRHU ZVÍŘAT TERARIJNÍ ČÁST

Účelem dokumentu je metodicky stanovit podmínky zvířat a pravidla k předvádění zvířat při veřejném vystoupení podle současných požadavků na ochranu zvířat a péči o jejich pohodu.
Tento dokument neumožňuje použití zvířat pro přípravu a provedení triků nebo výkonů v divadelním a varietním představení, filmu, televizním programu nebo podobném veřejném představení. Nelze provádět vystavování zvířat veřejnosti za předpokladu, že by vystavování zvířat probíhalo v mobilním zařízení typu pojízdného zvěřince či terária, v nichž jsou zvířata umístěna převážně v prostoru dopravního prostředku (tj. nelze provozovat pojízdný zvěřinec).
Dokument nenahrazuje ustanovení a podmínky stanovené právními předpisy, zejména zákonem č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů (např. doklad o provedení stanovených vyšetření zvířat, kontrola zdravotního stavu zvířat), zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (chov, včetně držení zvláště chráněných druhů) a zákonem č. 100/2004 Sb., o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně některých zákonů (zákon o obchodování s ohroženými druhy CITES - registrace zvířat a povolení k chovu, atd.).
TRHU se účastní tato zvířata - obojživelníci: žáby, ocasatí obojživelníci, - plazi: želvy, ještěři, hadi, - drobní savci: hlodavci - myši, potkani, křečci, morčata, včetně varianty krmných zvířat, ježci a další.
Množství vystavovaných a nabízených zvířat je variabilní a je limitováno aktuální druhovou skladbou na jednotlivém veřejném vystoupení a velikostí zvířat, typem a rozměry nádrží, klecí či jiných přepravek (dále jen „přepravky“), ve kterých jsou zvířata nabízena či vystavována, kapacitou výstavních prostor. K veřejnému vystoupení lze používat jen zvířata zdravá a v dobré kondici.
V průběhu trhu jsou zvířata umístěna v přepravkách a není s nimi prováděna žádná manipulace, s výjimkou případu, kdy je zvíře v případě prodeje předáváno novému chovateli. Zvířata po umístění na výstavní stoly nejsou nucena k žádné aktivitě (naopak je žádoucí, aby po dobu trvání veřejného vystoupení setrvala v klidu), ani nepředvádějí žádné výkony. V případě potřeby (předvedení zvířete zájemci, porovnání jedinců ap.) se zvířaty manipuluje jejich chovatel (ručně), k manipulaci není třeba žádných zvláštních pomůcek, ani zařízení. Každý chovatel je povinen zajistit, aby nedocházelo k nevhodné manipulaci, popř. k manipulaci nepovolanými osobami, se zvířaty, která předvádí (nabízí).
Krmná zvířata musí mít během veřejného vystoupení zabezpečeny shodné podmínky jako zvířata ostatní s výjimkou nároku na velikost prostor. Po přepravě budou krmná zvířata přemístěna do chovných nádob s možností napájení a krmení.
Každý prodejce a vystavovatel (dále jen „účastník trhu“) si přepravky, v nichž zvířata vystavuje nebo nabízí ke směně a prodeji, zajišťuje sám a dbá na to, aby vyhovovaly potřebám zvířat. Zvířata musí být v přepravkách umístěna tak, aby si vzájemně nemohla způsobit poranění (separace agresivních jedinců), nebyla nepřiměřeně stresována (množství jedinců v přepravce), měla dostatek prostoru pro volný pohyb.
Menší nádrže mohou být použity jen u akcí, jejichž trvání nepřesahuje 5 hodin a po jejich skončení jsou zvířata přemístěna do chovných nádob s možností napájení a krmení.
U těch druhů, které to vyžadují, měla možnost úkrytu, měla vhodný podkladový substrát (lignocel, rašelina nebo písek pro plazy; vlhký molitan pro obojživelníky, popřípadě mohou být někteří ocasatí obojživelníci a vodní želvy umístěni ve vodě s možností vylézt na souš nebo v mělké vodě; hobliny, seno pro savce atd.), měla možnost přidržet se (upevněné větve pro chameleony atd.), měla možnost lokálního ohřevu (topnými kameny nebo žárovkou, která musí být instalována a kryta tak, aby se o ni zvířata nemohla popálit), byla spolehlivě zajištěna proti úniku.
Přepravky musí být opatřeny větracími otvory nebo mřížkami, mohou být ze skla nebo průhledného plastu. Druhy zvířat vyžadující zvláštní péči podle vyhlášky č. 411/2008 Sb., o stanovení druhů zvířat vyžadujících zvláštní péči, musejí být umístěny v nerozbitných průhledných přepravkách jednotlivě nebo po párech a nesmějí být z přepravek vyjímány.
Přeprava zvířat musí být prováděna v souladu se zákonem č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, s vyhláškou č. 4/2009 Sb., o ochraně zvířat při přepravě a s předpisy ES, zejména s Nařízením Rady č. 1/2005 ze dne 22. prosince 2004 o ochraně zvířat během přepravy a souvisejících činností a o změně směrnic 64/432/EHS a 93/119/ES a nařízení č. 1255/97. Zejména je nutno dodržovat následující zásady - přeprava plazů se bude provádět v zateplených přepravkách s větráním, během přepravy nesmí dojít k přehřátí ani podchlazení zvířat. Zvířata lze přepravovat pouze v dopravních prostředcích, které jsou konstruovány tak, aby technicky zabezpečily pohodu zvířat, minimalizovaly možnost jejich zranění při přepravě, umožňovaly pravidelnou kontrolu stavu zvířat a jejich pohody a splňovaly technické požadavky a měly stanovené vybavení. V prostorech přepravních prostředků, v nichž jsou přepravována zvířata, se nesmí manipulovat s volným ohněm, nesmí být současně přepravovány předměty, které by mohly nepříznivě ovlivnit pohodu zvířat nebo poškodit jejich zdraví, zejména látky dráždivé a hořlaviny. Během nakládky a vykládky zvířat musí být se zvířaty zacházeno šetrně. Osoby, které se zvířaty manipulují, jsou poučeny zejména v oblasti zacházení se zvířaty. Poučení proti podpisu je uloženo u pořadatele.
VLL zabezpečí na TRHU veterinární péči o zvířata včetně poskytnutí první pomoci a zajištění odborné služby veterinárním lékařem. Veterinární lékař bude přítomen na místě po celou dobu konání veřejného vystoupení nebo bude v dosažitelné vzdálenosti na telefonu.
Pořadatel provede poučení osob, které se aktivně zúčastní trhu zvířat z pozice pořadatelů, ve vztahu k ochraně zvířat a jejich pohodě podle zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, § 4 vyhlášky č. 5/2009 Sb., o ochraně zvířat při veřejném vystoupení a při chovu.
Pořadatel je oprávněn a povinen kontrolovat dodržování tohoto dokumentu v prostorách konání TRHU, vyžadovat od jednotlivých osob plnění povinností v něm stanovených a při zjištění závad je povinen zjednat nápravu.