Kalendář výstav
Pro návštěvníky
Pro vystavovatele
O nás
Kontakty
PRVOMÁJOVÝ TRH ZVÍŘAT · 1. května 2024

PŘÍLOHA 4 - OCHRANA DOMÁCÍCH ZVÍŘAT

PRVOMÁJOVÝ TRH ZVÍŘAT CENÍK TRHU PROVOZNÍ ŘÁD TRHU PŘÍLOHA 1 - OCHRANA ZVÍŘAT AKVA PŘÍLOHA 2 - OCHRANA ZVÍŘAT TERA PŘÍLOHA 3 - OCHRANA ZVÍŘAT EXOTIČTÍ PTÁCI PŘÍLOHA 4 - OCHRANA DOMÁCÍCH ZVÍŘAT

OCHRANA DOMÁCÍCH ZVÍŘAT PŘI TRHU ZVÍŘAT

Část trhu vyčleněná pro domácí zvířata je určena výhradně k výměně, nákupu a prodeji HOLUBŮ, KRÁLÍKŮ a DRŮBEŽE. S uvedenými druhy zvířat je zakázán vstup do části určené pro exotická zvířata!

Účastník je plně odpovědný za zvířata, která nabízí, jejich napájení, krmení a čistotu prodejního prostoru.

Na trzích je zakázáno prodávat nemocná a poraněná zvířata.

Výstavní klece či jiné přenosky musí být zabezpečeny tak, aby nemohlo dojít k úniku zvířat. Účastníci jsou povinni zajistit, aby nikdo z pořadatelů, jiných účastníků a návštěvníků trhu nebyl jejich exempláři ohrožen či zraněn, v opačném případě nesou za takovéto jednání plnou odpovědnost. Dojde-li k úniku zvířete, je povinností majitele zvířete tuto skutečnost neprodleně pořadateli oznámit.

V průběhu trhů musí účastníci zamezit týraní zvířat a dodržovat ustanovení zákona 246/1992 Sb, na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů (např. doklad o provedení stanovených vyšetření zvířat, kontrola zdravotního stavu zvířat).

Veterinární podmínky:
KRÁLÍCI musí být doprovázeni dokladem potvrzujícím očkování proti moru a myxomatóze, provedené nejméně 3 týdny a nejdéle 6 měsíců před konáním trhu.
DRŮBEŽ HRABAVÁ, musí mít potvrzení o tom, že 14 dní až 6 měsíců před trhem byla očkována proti pseudomoru drůbeže.
HOLUBI musí být doprovázeni potvrzením, že byli 14 dní až 1 rok před konáním trhu vakcinováni proti Newcastelské chorobě.

VŠECHNA ZVÍŘATA musí být klinicky zdravá a pocházet z prostředí prostého nebezpečných nákaz. Za zdravotní stav zvířat zodpovídá chovatel a stvrzuje jej dodáním zvířat na výstavu.

V případě porušení ochrany zvířat účastníkem, bude účastník z trhu vykázán bez jakékoli náhrady.

Pořadatel neručí za škody nebo ztráty vzniklé účastníkům během akce.

Účastník ručí za veškeré škody, které na akci způsobí a zavazuje se k jejich odstranění či finanční úhradě v plné výši způsobené škody.
Účastníci jsou povinni řídit se pokyny pořadatelů TRHU.