Kalendář výstav
Pro návštěvníky
Pro vystavovatele
O nás
Kontakty
PRVOMÁJOVÝ TRH ZVÍŘAT · 1. května 2024

PŘÍLOHA 1 - OCHRANA ZVÍŘAT AKVA

PRVOMÁJOVÝ TRH ZVÍŘAT CENÍK TRHU PROVOZNÍ ŘÁD TRHU PŘÍLOHA 1 - OCHRANA ZVÍŘAT AKVA PŘÍLOHA 2 - OCHRANA ZVÍŘAT TERA PŘÍLOHA 3 - OCHRANA ZVÍŘAT EXOTIČTÍ PTÁCI PŘÍLOHA 4 - OCHRANA DOMÁCÍCH ZVÍŘAT

OCHRANA ZVÍŘAT – AKVARIJNÍ ČÁST
Dokument ochrany zvířat při veřejném vystoupení akvarijních ryb a vodních živočichů, chovaných v akváriích při TRHU ZVÍŘAT, pořádané na Výstavišti Lysá nad Labem.

Účelem je stanovit podmínky pro akvarijní ryby a vodní živočichy podle současných požadavků na ochranu zvířat a péči o jejich welfare.
Akvaristická část TRHU slouží k setkání chovatelů - akvaristů a ke směně, prodeji a vystavování akvarijních živočichů, krmení, chovatelských potřeb a odborné literatury.
Dokument nenahrazuje ustanovení a podmínky stanovené právními předpisy, zejména zákonem č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů (např. doklad o provedení stanovených vyšetření zvířat, kontrola zdravotního stavu zvířat), zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (chov, včetně držení kriticky ohrožených druhů) a zákonem č. 100/2004 Sb., o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně některých zákonů (zákon o obchodování s ohroženými druhy).
Akvaristické části prodejní výstavy TRHU se účastní sladkovodní a mořští akvarijní živočichové odchovaní výlučně v akvarijních zájmových chovech nebo chovaní v akvarijních zájmových chovech, jejichž původ je doložitelný (prohlášením chovatele o způsobu nabytí, zejména u živočichů podléhajících CITES).
Množství vystavovaných a nabízených akvarijních ryb a dalších vodních živočichů je variabilní a je limitováno aktuální druhovou skladbou a velikostí zvířat, typem a rozměry akvarijních nádrží, ve kterých jsou akvarijní ryby nabízeny či vystavovány a kapacitou výstavních prostor trhu.
Lze vystavovat a nabízet jen akvarijní ryby či živočichy zdravé a v dobré kondici.
Způsob manipulace, popis a charakteristika činností prováděných s akvarijními rybami a živočichy. V průběhu trhu jsou akvarijní živočichové umístěni ve skleněných akváriích, či plastikových sáčcích naplněných vodou, vzduchem nebo kyslíkem a není s nimi prováděna žádná manipulace, s výjimkou případu, kdy je akvarijní ryba v případě prodeje předávána novému chovateli. Akvarijní živočichové po umístění do výstavních akvárií nejsou nuceni k žádné aktivitě (naopak je žádoucí, aby po dobu trvání trhu setrvali v klidu), ani nepředvádějí žádné výkony. V případě potřeby (předvedení akvarijních ryb zájemci, porovnání jedinců ap.) s akvarijními rybami manipuluje jejich chovatel pomocí akvarijních sítěk a chytacích skleněných či plastových zvonů. U velkých ryb je výjimečně možné šetrně uchopit ryby pomocí rukou. Každý chovatel je povinen zajistit, aby v případě prodeje nedocházelo k nevhodné manipulaci, popř. k manipulaci nepovolanými osobami, s akvarijními rybami, které předvádí či nabízí.
Zařízení, vybavení, pomůcky pro manipulaci, předvádění nebo prodej s akvarijními živočichy pro potřeby trhu zajišťuje prodejce. Prodejci si rovněž prodejní akvária, v nichž akvarijní živočichy nabízí ke směně a prodeji, zajišťují sami a dbají na to, aby vyhovovala potřebám akvarijních ryb.
Akvarijní živočichové musí být v akvarijních nádržích umístěni tak, aby si vzájemně nemohli způsobit poranění - je povinná separace agresivních druhů, dále aby nebyli nepřiměřeně stresováni - je nutno dodržovat přiměřené množství jedinců v akváriu tak, aby měli dostatek prostoru pro volný pohyb, možnost úkrytu a byli zajištěni proti úniku.
Do každého akvária je vždy zavedeno vzduchování, případně filtrace, a pokud je to vzhledem k vystavovaným akvarijním rybám nebo vodním živočichům potřebné, i vyhřívání. V akváriích nemusí být instalováno vyhřívání, pokud teplota v hale odpovídá teplotě udávané jako komfortní pro daný druh živočichů. Akvária jsou umístěna na stolech nebo vhodných podstavcích.
Voda v akváriích pochází z veřejného vodovodního zdroje města Lysá nad Labem. Lze použít i vodu z čistých přírodních zdrojů, která je v mnoha případech pro ryby vhodnější. Jedná se vždy o vodu odstátou minimálně 12 hodin a temperovanou na teplotu optimální pro konkrétní druh akvarijní ryby nebo vodního živočicha. Odstátím vody se řeší problém chloru, který může být ve vodě z vodovodního řádu přítomen, řeší se i problém možných vzduchových embolií. Je třeba mít na paměti i možnost nadlimitního množství dusičnanů ve vodě a eventuální přílišnou tvrdost vody v návaznosti na druhy ryb, které jsou vystavovány.
Pro eventuální vystavování a prodej mořských ryb se voda připravuje rozpuštěním komerčně dodávaných solí ve vodě upravené reverzní osmózou, nebo demineralizované iontoměniči.
K manipulaci s akvarijními rybami se používají akvaristické síťky či lapací skleněné či plastové zvony odpovídajících velikostí. Lapací síťka má tvar obdélníku nebo čtverce, je ušita z jemné syntetické tkaniny. Lapací zvon se používá pouze k odchycení malých rybek nebo rodů ryb, které jsou velmi citlivé na jakýkoli stres. Je skleněný nebo plastový. Jedná se o dvě trubice o různém průměru, spojené v pravém úhlu, delší z nich lze ucpat palcem ruky.
Počet ryb umístěných v prodejních nádržích se řídí platnou zásadou poměru 1 cm délky ryby / 1 litr objemu vody. V případě, že je hustota ryb vyšší, je nutná častější kontrola kvality vody a její častější výměna, respektive nasazení výkonnějších filtrací.
Přeprava akvarijních živočichů musí být prováděna v souladu se zákonem č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů a s vyhláškou č. 4/2009 Sb., o ochraně zvířat při přepravě. Pokud se přeprava na veřejné vystoupení koná za účelem prodeje, je třeba se řídit nařízením Rady č. 1/2005 ze dne 22. prosince 2004 o ochraně zvířat během přepravy a souvisejících činností a o změně směrnic 64/432/EHS a 93/119/ES a nařízení č. 1255/1997.
Za přepravu akvarijních živočichů na trh odpovídá každý chovatel – akvarista osobně. Zejména musí dbát na zásadu, aby během přepravy nedošlo k přehřátí nebo podchlazení vody v přepravních kontejnerech, či plastových sáčcích a tím i přepravovaných akvarijních ryb a živočichů. Akvarijní ryby musí být přepravovány ve vodě pod vzduchovou (ryby s přídavným dýchacím orgánem) či kyslíkovou atmosférou. Lze je přepravovat pouze v dopravních prostředcích, které jsou konstruovány tak, aby technicky zabezpečily jejich pohodu, minimalizovaly možnost jejich zranění při přepravě, umožňovaly pravidelnou kontrolu stavu akvarijních živočichů, splňovaly technické požadavky a měly stanovené vybavení. Během vykládky a předvádění akvarijních živočichů musí být s nimi zacházeno šetrně, musí být zamezeno stresům z prudké změny osvětlení. Osoby, které s akvarijními rybami manipulují, musí být poučeny zejména v oblasti zacházení s nimi.
Pořadatel – VLL zabezpečí na trhu veterinární péči o akvarijní ryby a vodní živočichy veterinárním lékařem. Veterinární lékař bude k dispozici na výstavišti nebo na telefonu, aby se mohl neprodleně dostavit. Pořadatel - VLL provede poučení osob, které se aktivně zúčastní veřejného vystoupení zvířat z pozice pořadatelů, ve vztahu k ochraně zvířat a jejich pohodě podle zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, § 4 vyhlášky č. 5/2009 Sb., o ochraně zvířat při veřejném vystoupení a při chovu.
Pořadatel - VLL je oprávněn a povinen kontrolovat dodržování tohoto dokumentu v místě konání TRHU, vyžadovat od jednotlivých osob plnění povinností stanovených v tomto dokumentu a při zjištění závad je povinen zjednat nápravu, případně vyloučit prodejce – vystavovatele z trhu poté, co ani po opakovaném vyzvání nezjedná nápravu.