Kalendář výstav
Pro návštěvníky
Pro vystavovatele
O nás
Kontakty

Vystavovatelské podmínky

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
  Tyto všeobecné podmínky účasti na výstavě (dále jen „VP“) upravují práva a povinnosti, která vznikají mezi společností Výstaviště Lysá nad Labem spol. s r.o., IČO: 431 44 390, se sídlem Lysá nad Labem, Masarykova 1727, PSČ: 289 22, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v oddílu C, vložce 11621 (dále jen „Pořadatel“) a osobou, která na Pořadatelem pořádané výstavě v areálu Pořadatele vystavují a prodávají vlastní zboží anebo služby nebo o vystavování a prodej zboží anebo služeb projeví zájem způsobem v těchto VP popsaným (dále jen „Vystavovatel“).
 2. PŘIHLÁŠKA, ÚČAST NA VÝSTAVĚ
 3. Vystavovatel doručí Pořadateli závaznou přihlášku na formuláři Pořadatele dostupném na webových stránkách www.vll.cz v termínu určeném Pořadatelem, který je rovněž uveden na www.vll.cz, a to osobně v sídle Pořadatele, prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb nebo emailovou zprávou.
 4. Pořadatel do jednoho měsíce ode dne doručení závazné přihlášky nebo uplynutí termínu určeného pro podání přihlášek, podle toho, která z těchto skutečností bude pozdější, rozhodne o schválení účasti Vystavovatele na výstavě. V případě, že Pořadatel účast Vystavovatele na výstavě schválí, zašle Vystavovateli prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb, nebo emailovou zprávou zálohovou fakturu na zaplacení registračního poplatku, nájemného za pronájem výstavní plochy, stánku a úplatu za poskytnutí dalších objednaných služeb (dále jen „Zálohová faktura“). Doručením Zálohové faktury Vystavovateli vzniká mezi Vystavovatelem a Pořadatelem právní vztah řídící se těmito VP. Vystavovatel nemá právní nárok na schválení účasti na výstavě, Pořadatel není povinen případné neschválení účasti Vystavovatele na výstavě zdůvodnit.
 5. Vystavovatel je povinen řídit se platnými právními předpisy a řády Pořadatele, zejména požárním řádem, který je dostupný na www.vll.cz a v informačním stánku Pořadatele a dále evakuačním plánem a poplachovými směrnicemi, které jsou vyvěšeny v prostorách výstaviště.
 6. Výše registračního poplatku, nájemného a úplaty za poskytnutí dalších služeb je uvedena v závazné přihlášce k účasti na výstavě. Vystavovateli vzniká povinnost zaplatit registrační poplatek, zálohu na nájemné a další úplatu za další objednané služby okamžikem doručení Zálohové faktury, a to v termínu její splatnosti. Nedojde-li k zaplacení výše uvedených částek včas, je Pořadatel oprávněn, nikoli však povinen, zrušit účast Vystavovatele na výstavě. Tím není dotčena povinnost Vystavovatele zaplatit všechny částky fakturované Zálohovou fakturou.
 7. Zrušení účasti na výstavě ze strany Vystavovatele nemá vliv na povinnost Vystavovatele zaplatit částky fakturované Zálohovou fakturou. Částky zaplacené na základě Zálohové faktury se v důsledku zrušení účasti na straně Vystavovatele nevrací.
 8. VÝSTAVNÍ PLOCHA
 9. Výstavní plocha bude Vystavovateli přidělena po zaplacení celé částky Zálohové faktury. Pořadatel si vyhrazuje právo rozhodovat o umístění stánků a expozic v rámci výstavní plochy. Pokud k tomu má Pořadatel závažný důvod, je oprávněn ještě před zahájením realizace expozic změnit výstavní plochu Vystavovateli, aniž by měl Vystavovatel nárok na odškodnění či změnu výstavních podmínek. Rozšíření výstavní plochy je možné pouze se souhlasem Vystavovatele.
 10. Třetí osoba může ve stánku působit pouze po předchozím souhlasu Pořadatele.
 11. Vstup do stánku je Vystavovateli umožněn v době konání výstavy 1 hodinu před otevřením areálu, stánek je Vystavovatel povinen opustit nejpozději 1 hodinu po uzavření prostoru pro veřejnost.
 12. Vystavovatel je povinen se dostavit do areálu Pořadatele ve lhůtě 20 hodin před oficiálním otevřením výstavy. Nedostaví-li se Vystavovatel do areálu Pořadatele ve výše uvedené lhůtě, je Pořadatel oprávněn disponovat neobsazeným prostorem dle vlastního uvážení, zejména jej obsadit jinou osobou. Vystavovateli v důsledku takového postupu nevzniká právo na vrácení poskytnutých plnění a není jím dotčena ani povinnost zaplatit veškeré částky dle Zálohové faktury.
 13. VÝSTAVBA EXPOZICE, MONTÁŽ EXPONÁTŮ, UKONČENÍ VÝSTAVY
 14. Termín montáže, demontáže a provozní doby výstavy určuje Pořadatel. Pořadatel o těchto termínech informuje Vystavovatele v dostatečném časovém předstihu před zahájením montáže. Vystavovatel je povinen, pokud si tuto službu neobjednal u Pořadatele, realizovat a demontovat stánek v době určené Pořadatelem. V případě nedodržení termínu montáže a obsazení stánku se uplatní čl. 3 odst. 4 VP obdobně, v případě nedodržení termínu demontáže je tuto oprávněn provést Pořadatel na náklady Vystavovatele, přičemž je oprávněn zadržet stánek a zboží do doby zaplacení všech dlužných částek Vystavovatelem.
 15. Pokud není projekt stánku vypracován projekčním střediskem Pořadatele, je Vystavovatel povinen předložit Pořadateli projekt včetně el. rozvodů do termínu určeného Pořadatelem. Projektová dokumentace musí obsahovat půdorys, řez i celkový pohled na stánek včetně grafického řešení v jednotném měřítku se závaznými kótami. Pořadatel do 14 dnů potvrdí projekt, pokud vyhovuje bezpečnostním předpisům a nenarušuje architektonickou koncepci výstavy. Nevyhovující projekt bude vrácen k přepracování. Montáž expozice není možno zahájit bez schválení projektu Pořadatelem.
 16. Jednotná výška expozice je určena na 2,8m. Zvýšení expozice je možné pouze za předpokladu předchozího písemného souhlasu Pořadatele.
  4 Přísun exponátů do expozice si zajišťuje Vystavovatel sám. Případné služby v této oblasti si může objednat u Pořadatele. Návoz a odvoz exponátů se řídí pokyny Pořadatele.
 17. Všechny exponáty musí být trvale vystaveny, jejich rozebírání nebo balení nesmí být zahájeno před oficiálním ukončením výstavy. Pokud toto Vystavovatel nedodrží, je povinen zaplatit Pořadateli smluvní pokutu ve výši 100 000 ,- Kč.
 18. Vystavovatel musí udržovat svůj stánek v čistotě a pořádku a po celou dobu výstavy zajistit jeho obsazení nejméně jednou kvalifikovanou silou.
 19. Vystavovatel ručí za všechny škody, které vzniknou v důsledku jeho činnosti při výstavbě a likvidaci stánku. Každé poškození výstavní plochy a zařízení Pořadatele je Vystavovatel povinen odstranit a výstavní plochu a zařízení uvést do původního stavu nebo zaplatit Pořadateli plnou peněžitou náhradu.
 20. Přívody a odpady vody, přípojku elektrické energie, stlačeného vzduchu a telefonu Vystavovatel objednává u Pořadatele. Vystavovatel odpovídá za to, že objednal správnou dimenzi přípojky elektrické energie a nese odpovědnost, v případě uvedení nesprávných údajů, za následné škody.
 21. BEZPEČNOST, POJIŠTĚNÍ
 22. Pořadatel nenese odpovědnost za ztráty, zničení nebo poškození nebo jeho následky u exponátů a zařízení stánků, jakož i za poškození nebo následky u osob během jejich pohybu na výstavišti, tedy Vystavovatel ručí za jím způsobené škody na majetku a zdraví ostatních účastníků, návštěvníků a Pořadatele a je povinen nahradit všechny škody v plné výši.
 23. Vystavovateli se doporučuje uzavřít pojištění.
 24. Všeobecná ostraha výstavního prostoru je zabezpečena při stavbě, konání a likvidaci akce, Pořadatel však neručí za případné ztráty nebo poškození. Speciální ostrahu si může Vystavovatel objednat na vlastní náklady u Pořadatele.
 25. V prostorách výstavní haly platí zákaz kouření.
 26. PROPAGACE
 27. Vystavovatel je oprávněn propagovat svoje zboží pouze ve vlastní expozici a nesmí rušit ostatní vystavovatele. Propagaci mimo stánek je nutno objednat u Pořadatele.
 28. Bez souhlasu Pořadatele není povoleno filmovat a fotografovat ve výstavních prostorách.
 29. Je zakázáno dělat reklamu firmám nezúčastněným na výstavě bez povolení Pořadatele.
 30. PLATEBNÍ PODMÍNKY
 31. Registrační poplatek, nájemné a další platby za služby Pořadatele nebo jeho subdodavatelů budou uhrazeny na základě Zálohové faktury, a to do 10 dnů ode dne odeslání faktury, nejpozději však do zahájení výstavy. Pro případ prodlení Vystavovatele se zaplacením jakýchkoli závazků vůči Pořadateli, je Vystavovatel povinen zaplatit Pořadateli smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky. Do doby úhrady všech splatných závazků nebude Vystavovateli umožněn vstup do výstavní expozice. Tím není dotčena povinnost Vystavovatele k zaplacení registračního poplatku, nájemného a úplaty za všechny objednané služby Pořadateli.
 32. Služby objednané u Pořadatele v průběhu výstavy budou poskytnuty po jejich zaplacení na místě.
 33. V případě nevyrovnání jakýchkoli závazků Vystavovatele vůči Pořadateli, zejména nedojde-li k zaplacení dluhů Vystavovatele vůči Pořadateli, do ukončení akce má Pořadatel právo zadržet zboží a stánek Vystavovatele a uskladnit je na náklady a riziko Vystavovatele do doby vyrovnání závazků.
 34. Nedojde-li k úplnému zaplacení pohledávek Vystavovatele do 1 měsíce ode dne ukončení výstavy, má Pořadatel právo zadržený stánek a zboží prodat a z prodeje pokrýt dlužné závazky vč. náhrady škody. Pořadatel provede vyúčtování a případný zůstatek prostředků vrátí Vystavovateli.
 35. RŮZNÉ
 36. V případě, že Vystavovatel poruší některou ze závazných podmínek účasti na akci, je Pořadatel oprávněn vyloučit ho z účasti na výstavě bez jakékoliv náhrady.
 37. Pořadatel je oprávněn z důležitých důvodů termín konání, místo a délku výstavy upravit bez nároků na možnost zrušení účasti Vystavovatele nebo jeho odškodnění. V případě, že ze závažných důvodů nebo vyšší moci bude nucen Pořadatel výstavu zrušit, budou Vystavovateli vráceny všechna poskytnutá plnění na základě Zálohové faktury po odečtení poměrné části skutečných a prokazatelně vynaložených nákladů na akci. Poměr pro rozúčtování této částky je dán poměrem částek fakturovaných jednotlivým Vystavovatelům na základě Zálohové faktury. Vrácení zbývajících plnění proběhne do 2 měsíců ode dne, kdy byl Vystavovatel uvědomen o zrušení výstavy.
 38. Reklamace na služby poskytnuté Pořadatelem je nutno provádět okamžitě, maximálně do 24 hodin po oficiálním ukončení výstavy.
 39. Pořadatel má právo na změny nebo doplnění výstavních podmínek.
 40. Vystavovatel je povinen podřídit se pokynům Pořadatele v záležitostech týkajících se výstavy.
 41. Tyto VP nabývají účinnosti dne 1.1. 2018