Kalendář výstav
Pro návštěvníky
Pro vystavovatele
O nás
Kontakty

Návštěvní řád

Návštěvní řád areálu Výstaviště Lysá nad Labem spol s r.o.

Návštěvní řád platí pro areál společnosti Výstaviště Lysá nad Labem spol s r.o. (dále jen VLL) se sídlem Masarykova 1727, 289 22 Lysá nad Labem pro návštěvníky akcí konaných v areálu a další vstupující osoby (dále jen Návštěvník).
2. Návštěvník se svým vstupem do areálu zavazuje dodržovat tento návštěvní řád.
3. Oprávněnost vstupu do areálu ověří zaměstnanec Společnosti nebo ostraha areálu.
4. Na vyžádání ostrahy nebo zaměstnance VLL je Návštěvník povinen předkládat osobní zavazadla ke kontrole na vstupních i výstupních a vjezdových i výjezdových branách.
5. Po dobu konání akce je vstup do prostor veletrhu či výstavy pouze s platnou vstupenkou.
6. Návštěvníkovi není zejména dovoleno:
a) vnášet a rozdávat prospekty a jiné tiskoviny, provozovat reklamní činnost, fotografovat za účelem výdělečné činnosti, provádět průzkumy a jiné obdobné činnosti, dále provozovat jakoukoliv nepovolenou obchodní činnost (prodej) bez souhlasu společnosti,
b) vstupovat do hospodářských částí areálu společnosti, do prostor, které nejsou určeny pro návštěvnickou veřejnost,
c) pohybovat se na kole, skateboardu a kolečkových bruslích, koloběžkách,
d) kouřit v pavilonech a používat elektronické cigarety,
e) vnášet do areálu jakýkoli alkohol, omamné a jiné toxické látky, zbraně a jiné nebezpečné předměty a dále pak látky použitelné jako zápalný prostředek a používat prostředky, které mohou způsobit hoření,
f) setrvávat v areálu po zavírací době, pokud nejde o společenskou akci na pozvání nebo se souhlasem společnosti,
g) poškozovat majetek, porosty areálu VLL.
7. Parkování pro Návštěvníky je v areálu VLL je možné pouze v případě nezaplněné kapacity parkovacích míst ze strany vystavovatelů. Parkování není dovoleno na nástupních plochách pro požární techniku. V případě ponechání vozidla mimo místa vyhrazená k parkování nebo přímo na zakázaných místech či místech bránících provozu, obsluze a zásahům při poruchových, havarijních či mimořádných situacích nebo při požáru, bude vozidlo odtaženo z areálu výstaviště. Parkování je zpoplatněno.
8. Návštěvník je povinen počínat si tak, aby nezavdal příčinu ke vzniku požáru, plnit příkazy a dodržovat zákazy týkající se požární ochrany na označených místech.
9. Při vzniku požáru se Návštěvník řídí požárními poplachovými směrnicemi umístěnými na viditelných místech objektů, je povinen uposlechnout výzvy k evakuaci a při ní se řídí pokyny osob řídících evakuaci. K dosažení bezpečí využívá informační a požární značky označující směry únikových východů.
10. Při vzniku mimořádných událostí se Návštěvník řídí pokyny policie a osob zodpovědných za evakuaci.
11. Při úrazu či jiné mimořádné události v areálu VLL uvědomí každý Návštěvník ihned ostrahu areálu na hlavní vrátnici /tel. 724 395 807/, v případě nutnosti bude přivolána první pomoc.
12. Společnost neodpovídá za ztrátu věcí vnesených do areálu ani za škodu vzniklou na majetku či zdraví návštěvníka způsobenou jeho vlastním jednáním nebo jednáním třetích osob v rozporu s podmínkami tohoto návštěvního řádu.
13. Návštěvník se psem je povinen mít psa po celou dobu na vodítku. Psi vyšší než malá společenská plemena musí mít náhubek. Majitel odpovídá za úklid exkrementů a za všechny škody způsobené psem na všech osobách, na majetku VLL i na majetku vystavovatelů a návštěvníků. Společnost si vyhrazují právo uzavřít část areálu (pavilony), nebo celý areál pro vstup se psy.
14. Návštěvník bere na vědomí, že VLL pořizuje v areálu obrazové nebo audiovizuální záznamy. Tyto záznamy jsou pořizovány při současném respektu k nezbytné míře soukromí Návštěvníka, avšak Návštěvník není zvlášť tázán po výslovném souhlasu ani není na pořizování záznamů individuálně upozorňován. Návštěvník dále bere na vědomí, že VLL tyto záznamy používá ke své sebeprezentaci. VLL vyhoví případnému výslovnému nesouhlasu Návštěvníka, který je zaznamenáván, s pořizováním záznamu; nesouhlas je třeba sdělit ústně osobě, která za VLL záznam pořizuje, způsobem nevzbuzujícím pochybnost o tom, co Návštěvník žádá.
16. Návštěvník bere na vědomí a souhlasí s tím, že prostory areálu Společnosti jsou monitorovány kamerovým systémem s možností záznamu pro potřebu ostrahy areálu. Při pořizování záznamu a jeho archivaci jsou respektována pravidla ochrany osobních údajů stanovená zákonem č. 110/2019 Sb.
17. Návštěvník má povinnost řídit se aktuálně platnými hygienicko-bezpečnostními opatřeními na ochranu veřejného zdraví vyplývajících z mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví ČR.
18. VLL si vyhrazuje právo odepřít vstup do areálu nebo vyvést z areálu každého Návštěvníka, který nevyhoví podmínkám tohoto návštěvního řádu, dále Návštěvníky pod vlivem alkoholu nebo omamných či jiných toxických látek, a to bez náhrady ceny vstupenky.
19. Děti ve věku do 15 let mohou do areálu VLL vstoupit jen v doprovodu odpovědné osoby starší 18 let.
20. Společnost si vyhrazuje tyto podmínky kdykoliv změnit, platnost podmínek je na dobu neurčitou