Kalendář výstav
Pro návštěvníky
Pro vystavovatele
O nás
Kontakty

Požárně bezpečnostní pokyny

Požárně bezpečnostní pokyny pro osoby , které se zdržují v areálu výstaviště
(vystavovatelé, pořadatelé kulturních a společenských akcí)


Všechny cizí osoby, které se za účelem pořádání výstavních a jiných akcí, dopravy materiálů a dodávky prací či zdržují v prostorách Výstaviště Lysá nad Labem jsou povinny dodržovat následující požárně bezpečnostní pokyny tak, aby nezpůsobili nevhodným chováním újmu na zdraví a majetku sobě nebo jiným osobám :

 1. dodržovat požární řád – je vyvěšen ve výstavních halách
 2. dodržovat požární poplachové směrnice – jsou vyvěšeny ve výstavních halách
 3. dodržovat požární evakuační plán – je vyvěšen ve výstavních halách
 4. dodržovat zákaz kouření mimo vyhrazené prostory (kouření je povoleno v době konání tanečních a společenských akcí podle pokynů pořadatele akce)
 5. nepovolené manipulace s otevřeným plamenem v objektech výstaviště jsou zakázány
 6. v případě používání otevřeného plamene – vařiče, hořáky apod., (s povolením ředitele výstaviště) na výstavní akci musí mít tento vystavovatel ve svém stánku k dispozici vlastní hasicí přístroj s minimálním obsahem 6 kg hasicího prášku
 7. při vystavování nebo prodeji zábavné pyrotechniky musí mít vystavovatel-prodejce ve svém stánku k dispozici vlastní hasicí přístroj s minimálním obsahem 6 kg hasicího prášku nebo 5 kg CO2
 8. vystavovatel, prodejce a pořadatel akce nesmí svým konáním znemožnit přístup k únikovým východům, hasicím přístrojům a hydrantům
 9. při příchodu do areálu výstaviště (dále jen areálu) je každá osoba cizí firmy povinnna ohlásit svůj příchod a účel pobytu v areálu na vrátnici nebo příslušnému vedoucímu akce. Vedoucí akce jej poučí o způsobu bezpečného pohybu po areálu, o umístění lékárničky, telefonu na přivolání pomoci, věcných prostředků požární ochrany a únikových cestách
 10. každý zaměstnanec cizí firmy je povinen pohybovat se po areálu pouze po stanovených komunikacích a dbát při tom zvýšené opatrnosti zvláště v blízkosti pohybujících se vozidel.
 11. cizím osobám je zakázáno :
  • manipulovat bezdůvodně a bez příslušného oprávnění s jakýmkoli technickým zařízením a materiálem
  • zasahovat do elektrické instalace, manipulovat s vypínači el.proudu a s uzávěry vody a plynu
  • při montážích, opravách a revizích je nutné prokazatelně dohodnout postup prací s vedoucím zaměstnancem výstaviště
  • vjíždět motorovými vozidly do vnitřních prostorů areálu bez povolení a pokynu zaměstnance výstaviště je zakázáno
  • používat k opravářské či jiné dodavatelské činnosti otevřený oheň popř.svařovací agregáty bez předchozího projednání podmínek takových prací s vedoucím zaměstnancem výstaviště
  • donášet do areálu jedovaté, výbušné, hořlavé či jinak nebezpečné látky s výjimkou množství potřebného k provozu své činnosti bez vědomí a svolení vedoucího zaměstnance výstaviště je zakázáno.
 12. při pobytu v areálu trvajícím déle než jeden den je cizí osoba povinna dohodnout s odpovědnými zaměstnanci způsob příchodu a odchodu z areálu a jeho ohlášení jakož i povinnosti vyplývající pro ně z ukončení pracovní činnosti (vypnutí el. proudu, zajištění zařízení či vozidla proti pohybu, spuštění atp).
 13. v případě vzniku úrazu cizí osoba toto neprodleně nahlásí svému vedoucímu a i vedoucímu výstaviště podrobí se řádnému vyšetření úrazu a sepsání náležitých dokladů.
 14. při provádění jednorázových dodávek prací, pořádání výstav a akcí cizí osobou (pokud není stále pod dozorem zaměstnance výstaviště) bude tato osoba seznámena prokazatelně s tímto pokynem.