Kalendář výstav
Pro návštěvníky
Pro vystavovatele
O nás
Kontakty
menu ☰

!!!Soutěž o traktor!!!

Aktualita vydána 8. 3. 2018 v 10:18
Hlavní stránka výstavy Aktuality Záštita Informace pro vystavovatele Otevírací doba a vstupné Doprovodný program Seznam vystavovatelů

!!!Soutěž o travní traktor!!!

Už Vás nebaví běhat neustále za sekačkou? Vyhrajte travní traktor, se kterým bude sekání radost!

Travní traktor SMART MINIRIDER 60 RDE se zadním výhozem a elektrostartem v hodnotě 32 990,-Kč může být Váš!

Vyhrát travní traktor můžete při výstavě Jarní Zemědělec a Jaro s koňmi 21. – 25. března 2018.

PRAVIDLA SOUTĚŽE O TRAVNÍ TRAKTOR


Pravidla soutěže: při výstavě Jarní Zemědělec a Jaro s koňmi 21. – 25. března 2018

 1. Soutěže se může zúčastnit každý, kdo si zakoupí platnou vstupenku za plné vstupné na výstavu Jarní Zemědělec a Jaro s koňmi, která probíhá od 21. do 25. března 2018 na výstavišti v Lysé nad Labem. Soutěž bude ukončena v neděli 25. března ve 12:00 hodin.
 2. Se vstupenkou návštěvník obdrží anketní lístek, na kterém zodpoví soutěžní otázku a vyplní své nacionále včetně souhlasu s uveřejněním jména a fotografie v médiích a souhlasu s pravidly soutěže, které stvrdí svým podpisem. Bez výše uvedeného se stává soutěžní kupón neplatným.
 3. Vhozením odpovědi (anketního lístku) do slosování, umístěného ve vstupní hale, se soutěžící zařazuje do vyhodnocení, které proběhne v neděli 25. 3. 2018 ve 14 hodin na hlavním podiu v hale A2.
 4. Výherce soutěže, pokud nebude přítomen v den slosování, bude vyrozuměn do týdne.

  .


  VŠEOBECNÉ PODMÍNKY SOUTĚŽE:

  Pořadatel soutěže
  Výstaviště Lysá nad Labem, Masarykova 1727, 289 22 Lysá nad Labem

  Účast v soutěži
  a) Účastníkem soutěže může být pouze fyzická osoba starší 18 let s trvalým pobytem na území České republiky při splnění veškerých podmínek účasti v soutěži stanovených těmito pravidly.
  b) Z účasti v soutěži jsou vyloučeni zaměstnanci pořadatele, organizátora, jakékoli další osoby, které se podílely na vývoji nebo organizaci této Soutěže a dále osoby těmto osobám blízké ve smyslu § 116 zák. č. 40/1964 Sb.
  c) V případě, že se výhercem stane osoba mladší 18-ti let, vyhrazuje si pořadatel
  oprávnění vyžadovat převzetí výhry výhercem za účasti jejího zákonného zástupce, který je povinen předložit příslušné doklady prokazující zákonné zastupování výherce. V případě pochybností je pořadatel oprávnění požadovat, aby veškeré podpisy na pověřeních či jiných dokumentech dle tohoto odstavce byly úředně ověřeny.


  Výhra: SMART MINIRIDER 60 RDE - travní traktor se zadním výhozem a elektrostartem

  Ostatní

  Poskytne-li účastník soutěže v rámci soutěže své osobní údaje, bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že je organizátor, pořadatel a provozovatel budou shromažďovat a zpracovávat ve své marketingové databázi za účelem nabízení svých produktů a služeb účastníkům, a to po dobu neurčitou. Účastník soutěže bere na vědomí, že poskytnutí údajů je dobrovolné, má právo písemně požádat o poskytnutí informace o osobních údajích, které jsou o něm zpracovávány, a další práva dle § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Tímto způsobem získané osobní údaje nebudou poskytnuty třetím subjektům s výjimkou případných třetích subjektů, které se budou na zajišťování soutěže podílet či jiným způsobem v souladu s obecně závaznými právními předpisy.

  Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo kontrolovat všechny podmínky pro účast v soutěži a v případě sporu posoudit a rozhodnout o nároku na jakoukoli výhru, včetně práva vyloučit kteréhokoli z účastníků ze soutěže v případě, že by takový účastník porušoval pravidla anebo byl z této činnosti důvodně podezřelý, a to bez náhrady nákladů či škody, která by vyloučením mohla účastníkovi vzniknout.

  Na jakoukoliv cenu či výhru v rámci soutěže není právní nárok a není soudně vymahatelná. Cenu či výhru obdrženou v rámci soutěže nelze měnit či proplatit v hotovosti, nebo uplatňovat nárok na pozdější reklamace u organizátora soutěže.

  Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv bez udání důvodu zkrátit, přerušit nebo odvolat soutěž, změnit pravidla soutěže či nahradit výhry jinými výhrami stejného druhu a obdobné hodnoty. Veškeré změny pravidel nabývají účinnosti jejich vyhlášením v sídle společnosti. Změna pravidel soutěže nezakládá nárok účastníka soutěže na náhradu nákladů vynaložených v soutěži.