Výstavy
Pro návštěvníky
Pro vystavovatele
O nás
Kontakty
menu ☰
Hlavní stránka výstavy Aktuality CENÍK TRHU PROVOZNÍ ŘÁD TRHU Ochrana zvířat AKVA Ochrana zvířat TERA Ochrana zvířat exotičtí ptáci Ochrana domácích zvířat

Veterinární podmínky pro konání svodu hrabavé drůbeže a bažantů:

 1. Pro hrabavou drůbež a bažanty starší 18 týdnů musí být vystaveno soukromým
  veterinárním lékařem zdravotní potvrzení, ve kterém je uvedeno, že:
  a) hrabavá drůbež byla v posledních 3 dnech před přemístěním na svod klinicky
  vyšetřena a nejeví příznaky onemocnění,
  b) v období 6 měsíců před konáním svodu byla vakcinována proti Newcastleské
  chorobě dle vakcinačního schématu udávaného výrobcem vakcíny.
  V potvrzení musí být uvedeno: datum poslední vakcinace, název vakcíny a číslo
  šarže.
 2. Drůbež z chovů povinně registrovaných v ústřední evidenci musí být vyšetřena na
  salmonelu v souladu s platnou Metodikou kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace.
 3. Mláďata hrabavé drůbeže a bažantů, která ještě nedosahují věku pro provedení
  vakcinace, musí být doprovázena zdravotním potvrzením o provedené vakcinaci
  v rodičovském hejnu vydaným soukromým veterinárním lékařem.
 4. Veterinární přejímku provede dne 5.2.2022 v 7:00 hodin soukromý veterinární lékař,
  kterého zajistí provozovatel (MVDr. Hector Sebastian Franco Ibarrola, KVL 6616).
 5. Provozovatel předloží soukromému veterinárnímu lékaři k provedení veterinární přejímky
  seznam chovatelů, kteří vystavují zvířata. Tento seznam musí obsahovat následující
  údaje:
  − jméno, název, adresa a sídlo chovatele
  − registrační číslo hospodářství (pokud je přiděleno)
  − počet zvířat
  − v případě zahraničních zvířat číslo veterinárního osvědčení a zemi původu zvířat
  Provozovatel tento seznam uchová po dobu jednoho roku.
 6. Zvířata, která neprošla ve stanovené době veterinární přejímkou, se nesmí
  zúčastnit svodu.
 7. Prostory a zařízení, ve kterých se zvířata zdržovala, musí být po skončení svodu
  vyčištěny a dezinfikovány.
 8. Dopravní prostředky a zařízení, které byly využity k přepravě hospodářských zvířat na
  svod, musí být po vyložení zvířat vyčištěny a dezinfikovány.
 9. Státní veterinární dozor provede Krajská veterinární správa Státní veterinární správy
  pro Středočeský kraj - inspektorát Nymburk (Východní 1109/10, Poděbrady 290 01,
  tel.: 325 625 610, e-mail: insp.nb.kvss@svscr.cz).
  Veterinární podmínky pro konání svodu vodní drůbeže:
 10. Vodní drůbež starší 18 týdnů musí být doprovázena zdravotním potvrzením, které
  vystavuje soukromý veterinární lékař, a ve kterém je uvedeno, že vodní drůbež byla
  v posledních 3 dnech před přemístěním na svod klinicky vyšetřena a nejeví příznaky
  onemocnění.  OCHRANA DOMÁCÍCH ZVÍŘAT PŘI TRHU ZVÍŘAT
 11. Část trhu vyčleněná pro domácí zvířata je určena výhradně k výměně, nákupu a prodeji HOLUBŮ, KRÁLÍKŮ a DRŮBEŽE. S uvedenými druhy zvířat je zakázán vstup do části určené pro exotická zvířata!
 12. Účastník je plně odpovědný za zvířata, která nabízí, jejich napájení, krmení a čistotu prodejního prostoru.
 13. Na trzích je zakázáno prodávat nemocná a poraněná zvířata.
 14. Výstavní klece či jiné přenosky musí být zabezpečeny tak, aby nemohlo dojít k úniku zvířat. Účastníci jsou povinni zajistit, aby nikdo z pořadatelů, jiných účastníků a návštěvníků trhu nebyl jejich exempláři ohrožen či zraněn, v opačném případě nesou za takovéto jednání plnou odpovědnost. Dojde-li k úniku zvířete, je povinností majitele zvířete tuto skutečnost neprodleně pořadateli oznámit.
 15. V průběhu trhů musí účastníci zamezit týraní zvířat a dodržovat ustanovení zákona 246/1992 Sb, na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů (např. doklad o provedení stanovených vyšetření zvířat, kontrola zdravotního stavu zvířat).
 16. Veterinární podmínky:
  KRÁLÍCI musí být doprovázeni dokladem potvrzujícím očkování proti moru a myxomatóze, provedené nejméně 3 týdny a nejdéle 6 měsíců před konáním trhu.
  DRŮBEŽ HRABAVÁ, musí mít potvrzení o tom, že 14 dní až 6 měsíců před trhem byla očkována proti pseudomoru drůbeže.
  HOLUBI musí být doprovázeni potvrzením, že byli 14 dní až 1 rok před konáním trhu vakcinováni proti Newcastelské chorobě.
  Ve všech případech, kdy se hovoří o „potvrzení“, musí toto být potvrzeno soukromým veterinárním lékařem (klasické vet. osvědčení).
  VŠECHNA ZVÍŘATA musí být klinicky zdravá a pocházet z prostředí prostého nebezpečných nákaz. Za zdravotní stav zvířat zodpovídá chovatel a stvrzuje jej dodáním zvířat na výstavu.
 17. V případě porušení ochrany zvířat účastníkem, bude účastník z trhu vykázán bez jakékoli náhrady.
 18. Pořadatel neručí za škody nebo ztráty vzniklé účastníkům během akce.
 19. Účastník ručí za veškeré škody, které na akci způsobí a zavazuje se k jejich odstranění či finanční úhradě v plné výši způsobené škody. 
  

11. Účastníci jsou povinni řídit se pokyny pořadatelů TRHU.