Výstavy
Pro návštěvníky
Pro vystavovatele
O nás
Kontakty
menu ☰

Ochrana domácích zvířat

Hlavní stránka výstavy Aktuality CENÍK TRHU PROVOZNÍ ŘÁD TRHU Ochrana zvířat AKVA Ochrana zvířat TERA Ochrana zvířat exotičtí ptáci Ochrana domácích zvířat

POZOR POZOR POZOR!!!
Vzhledem k aktuální situaci jsou stanoveny veterinární podmínky pro konání svodu hrabavé drůbeže a bažantů, křepelek a vodní drůbež:

Pro hrabavou drůbež a bažanty starší 18 týdnů musí být vystaveno soukromým veterinárním lékařem zdravotní potvrzení, ve kterém je uvedeno, že:
a) hrabavá drůbež byla v posledních 3 dnech před přemístěním na svod klinicky vyšetřena a nejeví příznaky onemocnění,
b) v období 6 měsíců před konáním svodu byla vakcinována proti Newcastleské chorobě dle vakcinačního schématu udávaného výrobcem vakcíny. V potvrzení musí být uvedeno: datum poslední vakcinace, název vakcíny a číslo šarže.
Drůbež z chovů povinně registrovaných v ústřední evidenci musí být vyšetřena na salmonelu v souladu s platnou Metodikou kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace.
Mláďata hrabavé drůbeže a bažantů, která ještě nedosahují věku pro provedení vakcinace, musí být doprovázena zdravotním potvrzením o provedené vakcinaci v rodičovském hejnu vydaným soukromým veterinárním lékařem.
Dopravní prostředky a zařízení, které byly využity k přepravě hospodářských zvířat na svod, musí být po vyložení zvířat vyčištěny a dezinfikovány.
Veterinární podmínky pro konání svodu vodní drůbeže:
Vodní drůbež starší 18 týdnů musí být doprovázena zdravotním potvrzením, které vystavuje soukromý veterinární lékař, a ve kterém je uvedeno, že vodní drůbež byla v posledních 3 dnech před přemístěním na svod klinicky vyšetřena a nejeví příznaky onemocnění.
BEZ SPLNĚNÍ TĚCHTO PODMÍNEK NEBUDETE VPUŠTĚNI DO PROSTOR TRHU NA VÝSTAVIŠTI!

OCHRANA DOMÁCÍCH ZVÍŘAT PŘI TRHU ZVÍŘAT

 1. Část trhu vyčleněná pro domácí zvířata je určena výhradně k výměně, nákupu a prodeji HOLUBŮ, KRÁLÍKŮ a DRŮBEŽE. S uvedenými druhy zvířat je zakázán vstup do části určené pro exotická zvířata!

 2. Účastník je plně odpovědný za zvířata, která nabízí, jejich napájení, krmení a čistotu prodejního prostoru.

 3. Na trzích je zakázáno prodávat nemocná a poraněná zvířata.

 4. Výstavní klece či jiné přenosky musí být zabezpečeny tak, aby nemohlo dojít k úniku zvířat. Účastníci jsou povinni zajistit, aby nikdo z pořadatelů, jiných účastníků a návštěvníků trhu nebyl jejich exempláři ohrožen či zraněn, v opačném případě nesou za takovéto jednání plnou odpovědnost. Dojde-li k úniku zvířete, je povinností majitele zvířete tuto skutečnost neprodleně pořadateli oznámit.

 5. V průběhu trhů musí účastníci zamezit týraní zvířat a dodržovat ustanovení zákona 246/1992 Sb, na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů (např. doklad o provedení stanovených vyšetření zvířat, kontrola zdravotního stavu zvířat).

 6. Veterinární podmínky:
  KRÁLÍCI musí být doprovázeni dokladem potvrzujícím očkování proti moru a myxomatóze, provedené nejméně 3 týdny a nejdéle 6 měsíců před konáním trhu.
  DRŮBEŽ HRABAVÁ, musí mít potvrzení o tom, že 14 dní až 6 měsíců před trhem byla očkována proti pseudomoru drůbeže.
  HOLUBI musí být doprovázeni potvrzením, že byli 14 dní až 1 rok před konáním trhu vakcinováni proti Newcastelské chorobě.
  Ve všech případech, kdy se hovoří o „potvrzení“, musí toto být potvrzeno soukromým veterinárním lékařem (klasické vet. osvědčení).
  VŠECHNA ZVÍŘATA musí být klinicky zdravá a pocházet z prostředí prostého nebezpečných nákaz. Za zdravotní stav zvířat zodpovídá chovatel a stvrzuje jej dodáním zvířat na výstavu.

 7. V případě porušení ochrany zvířat účastníkem, bude účastník z trhu vykázán bez jakékoli náhrady.

 8. Pořadatel neručí za škody nebo ztráty vzniklé účastníkům během akce.

 9. Účastník ručí za veškeré škody, které na akci způsobí a zavazuje se k jejich odstranění či finanční úhradě v plné výši způsobené škody. 
  
 10. Účastníci jsou povinni řídit se pokyny pořadatelů TRHU.