Výstavy
Pro návštěvníky
Pro vystavovatele
O nás
Kontakty
menu ☰
Hlavní stránka výstavy Aktuality CENÍK TRHU PROVOZNÍ ŘÁD TRHU Ochrana zvířat AKVA Ochrana zvířat TERA Ochrana zvířat exotičtí ptáci Ochrana domácích zvířat

PROVOZNÍ ŘÁD TRHU ZVÍŘAT
Pořadatel: Výstaviště Lysá nad Labem (VLL), Masarykova 1727, 289 22 Lysá nad Labem
www.vll.cz ; zoha@vll.cz ; mobil 724 395 806
Trh slouží k setkání chovatelů a pěstitelů a ke směně, prodeji a vystavování exotických rostlin, ptáků, akvarijních a terarijních živočichů, sbírkových přírodnin, chovatelských a pěstitelských potřeb, krmiv a odborné literatury.
Trh zvířat je pro veřejnost otevřen od 8:00 do 13:00.
Pořadatel trhu je povinen vést evidenci osob, které na trhu prodávají zvířata nebo živočišné produkty, která obsahuje jméno, příjmení a místo trvalého pobytu nebo pobytu, jde-li o fyzickou osobu, jméno a příjmení, popřípadě obchodní firmu, místo trvalého pobytu nebo pobytu a místo podnikání, liší-li se od místa trvalého pobytu nebo pobytu, jde-li o podnikající fyzickou osobu, a obchodní firmu nebo název, sídlo, popřípadě umístění organizační složky na území České republiky, jde-li o právnickou osobu.
Prostory trhu i vybavení prostoru jsou před jeho konáním i ihned po skončení jeho konání kompletně uklizeny a vydesinfikovány.
PRONÁJEM PRODEJNÍCH MÍST

 1. Každý, kdo nabízí k výměně či prodeji rostliny, živočichy, nebo zboží uvedené v záhlaví řádu (dále jen prodejce), je povinen si pronajmout prodejní místo. Mimo tato místa jsou jakékoliv manipulace tohoto typu zakázány.
 2. Pronájem prodejního místa lze objednat prostřednictvím internetových stránek vll.cz. Přenechá-li prodejce své prodejní místo jinému zájemci, je povinen informovat o tom pořadatele. V opačném případě nese veškerou odpovědnost v případě sankcí nebo způsobených škod. Přejímka rezervovaných míst probíhá od 6:30 do 8:00 hodin. Po této době rezervace propadá a místo může být nabídnuto jinému zájemci.
 3. Pořadatel VLL si vyhrazuje právo přesunout prodejce v případě nutných provozních či organizačních změn na jiné místo.
 4. Pořadatel si vyhrazuje právo odmítnout účast prodejce na jednotlivém trhu nebo prodejci zakázat účast trvale až do odvolání.
  PODMÍNKY VÝMĚNY A PRODEJE
 5. Prodejce se zavazuje plnit veškeré platné právní předpisy a tento provozní řád v souvislosti s nabízením a prodejem zboží na trhu. Pořadatel VLL neodpovídá za prodej či jiné nabízení zboží ze strany jednotlivých prodejců, jakož i za povahu, charakter či původ prodávaného zboží. Prodejce se zavazuje po vyzvání pořadatele VLL doložit původ a charakter prodávaného zboží.
 6. Výměna a prodej zvířat na akci smí probíhat výhradně za podmínek stanovených „Dokumenty ochrany zvířat – akvarijní, terarijní část a ptáci“ (k dispozici na http://www.vll.cz nebo u pořadatele VLL – vystaveno u vchodu do haly výstaviště), tyto dokumenty jsou nedílnou součástí provozního řádu trhu zvířat.
 7. Prodej jedovatých plazů či jiných nebezpečných zvířat je možný výhradně na místě k tomu určenému. Prodejci prodávající takováto zvířata jsou povinni zachovávat veškerá nezbytná opatření, aby nedošlo k ohrožení života a zdraví účastníků akce.
 8. Každý, kdo na trhu prodá zvíře vyžadující zvláštní péči, upozorní kupujícího na povinnost toto zvíře registrovat u veterinární správy místně příslušné trvalému pobytu.
 9. Všichni účastníci trhu jsou zodpovědní za škodu na majetku, kterou svým chováním způsobí. Dojde-li k úniku jakéhokoliv živočicha, je majitel živočicha nebo ten, kdo únik zjistil, povinen neprodleně o této skutečnosti informovat pořadatele VLL. Účastník, který zavinil únik živočicha, je povinen uhradit veškeré náklady za jeho odchyt nebo deratizaci pořadateli VLL (o této skutečnosti bude sepsán protokol, kdy každá ze stran obdrží jedno provedení – VLL originál, účastník kopii).
 10. Všichni prodejci trhu se zavazují neukončit prodej dříve než po skončení trhu v 15:00, výjimku uděluje při vyprodání nabízeného pořadatel VLL Prodejní místo pak prodejce opustí nejpozději do 17:00.
  OBECNÉ PODMÍNKY, VYMEZENÍ POJMŮ
 11. Na trhu je možné propagovat jiné akce nebo výstavy pouze po dohodě s pořadatelem VLL. Pořadatel si vyhrazuje právo neschválenou propagaci neprodleně odstranit.
 12. V prostorách konání trhu je přísně zakázáno kouření mimo prostorů VLL k tomuto vyhrazené.
 13. Každý účastník akce je povinen řídit se pokyny pořadatelů VLL.
 14. Prosíme, udržujte pořádek ve všech prostorách konání trhu a po jejím skončení uveďte své prodejní místo do stavu, v jakém jste jej převzali.
 15. Pořadatel VLL neodpovídá za škody nebo ztráty vzniklé během akce jejím účastníkům.
 16. Provozní řád je pro všechny účastníky trhu závazný.
 17. Účastníkem trhu se rozumí všichni vystavovatelé, prodejci a návštěvníci.
 18. Zvířetem vyžadujícím zvláštní péči se rozumí zvířata vymezená vyhláškou č. 411/2008 Sb.