Výstavy
Pro návštěvníky
Pro vystavovatele
O nás
Kontakty
menu ☰

INFORMACE PRO PRODEJCE

Hlavní stránka výstavy Aktuality INFORMACE PRO PRODEJCE CENÍK TRHU

PŘIHLÁŠKA
PROVOZNÍ ŘÁD MYSLIVECKÉHO TRHU
Pořadatel: Výstaviště Lysá nad Labem (VLL), Masarykova 1727, 289 22 Lysá nad Labem
www.vll.cz ; zoha@vll.cz ; mobil 724 395 806
MYSLIVECKÝ trh slouží k setkání a ke směně, prodeji a vystavování všeho, co souvisí s myslivostí a kynologií – zbraně a střelivo, umělecká díla, myslivecké oblečení a potřeby, kynologie, optika, trofeje a preparace, …
Akce je pro veřejnost otevřena od 8:00 do 13:00.
PRONÁJEM PRODEJNÍCH MÍST

 1. Každý, kdo nabízí k výměně či prodeji zboží uvedené v záhlaví řádu (dále jen prodejce), je povinen si pronajmout prodejní místo. Mimo tato místa jsou jakékoliv manipulace tohoto typu zakázány.
 2. Pronájem prodejního místa lze objednat prostřednictvím vyplněním přihlášky na internetových stránkách vll.cz. Řádně vyplněná a odeslaná přihláška se považuje za nabídku k uzavření nájemní smlouvy za podmínek stanovených na internetových stránkách www.vll.cz. Potvrzení přihlášky - registrace ze strany pořadatele VLL se považuje za přijetí nabídky k uzavření nájemní smlouvy. Ustanovení § 1740 odst. 3 občanského zákoníku se neuplatní. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že bez potvrzené registrace ze strany pořadatele nedochází k uzavření nájemní smlouvy.
 3. Přenechá-li prodejce své prodejní místo jinému zájemci, je povinen informovat o tom pořadatele. V opačném případě nese veškerou odpovědnost v případě sankcí nebo způsobených škod. Zároveň tímto není dotčeno ustanovení bodu 6. tohoto odstavce.
 4. Přejímka rezervovaných míst probíhá od 6:30 do 8:00 hodin. Po této době rezervace propadá a místo může být nabídnuto jinému zájemci.
 5. Pořadatel VLL si vyhrazuje právo přesunout prodejce v případě nutných provozních či organizačních změn na jiné místo.
 6. Pořadatel si vyhrazuje právo odmítnout účast prodejce na jednotlivém trhu nebo prodejci zakázat účast trvale až do odvolání.
  PODMÍNKY VÝMĚNY A PRODEJE
 7. Prodejce se zavazuje plnit veškeré platné právní předpisy a tento provozní řád v souvislosti s nabízením a prodejem zboží na trhu. Pořadatel VLL neodpovídá za prodej či jiné nabízení zboží ze strany jednotlivých prodejců, jakož i za povahu, charakter či původ prodávaného zboží. Prodejce se zavazuje po vyzvání pořadatele VLL doložit původ a charakter prodávaného zboží.
 8. Výměna a prodej zvířat (psů) na akci smí probíhat výhradně za podmínek stanovených zákonem na ochranu zvířat proti týrání a platnými předpisy SVS.
 9. Prodej zbraní a střeliva je umožněn dle platné legislativy, prodejce je povinen na vyzvání předložit potvrzení opravňující k takové činnosti (např. zbrojní průkaz). Prodejci jsou povinni zachovávat veškerá nezbytná opatření, aby nedošlo k ohrožení života a zdraví účastníků akce.
 10. Všichni účastníci trhu jsou zodpovědní za škodu na majetku, kterou svým chováním způsobí, o této skutečnosti bude sepsán protokol, kdy každá ze stran obdrží jedno provedení – VLL originál, účastník kopii.
  OBECNÉ PODMÍNKY, VYMEZENÍ POJMŮ
 11. Na trhu je možné propagovat jiné akce nebo výstavy pouze po dohodě s pořadatelem VLL. Pořadatel si vyhrazuje právo neschválenou propagaci neprodleně odstranit.
 12. V prostorách konání trhu je přísně zakázáno kouření mimo prostorů VLL k tomuto vyhrazené.
 13. Každý účastník akce je povinen řídit se pokyny pořadatelů VLL.
 14. Prosíme, udržujte pořádek ve všech prostorách konání trhu a po jejím skončení uveďte své prodejní místo do stavu, v jakém jste jej převzali.
 15. Pořadatel VLL neodpovídá za škody nebo ztráty vzniklé během akce jejím účastníkům.
 16. Provozní řád je pro všechny účastníky MYSLIVECKÉHO trhu závazný.
 17. Účastníkem trhu se rozumí všichni vystavovatelé, prodejci a návštěvníci.