Výstavy
Pro návštěvníky
Pro vystavovatele
O nás
Kontakty
menu ☰
Hlavní stránka výstavy Aktuality CENÍK TRHU PROVOZNÍ ŘÁD TRHU OCHRANA ZVÍŘAT AKVA OCHRANA ZVÍŘAT TERA OCHRANA ZVÍŘAT EXOTIČTÍ PTÁCI OCHRANA DOMÁCÍCH ZVÍŘAT

PROVOZNÍ ŘÁD TRHU ZVÍŘAT
Pořadatel: Výstaviště Lysá nad Labem (VLL), Masarykova 1727, 289 22 Lysá nad Labem
www.vll.cz ; zoha@vll.cz ; mobil 724 395 806
TRH ZVÍŘAT slouží k setkání chovatelů a pěstitelů a ke směně, prodeji exotických rostlin, ptáků, akvarijních a terarijních živočichů, sbírkových přírodnin, chovatelských a pěstitelských potřeb, krmiv a odborné literatury, drobných domácích zvířat – hrabavé a vodní drůbeže, holubů a králíků.
Akce je pro veřejnost otevřena od 8:00 do 13:00.
PRONÁJEM PRODEJNÍCH MÍST

Každý, kdo nabízí k výměně či prodeji rostliny, živočichy, nebo zboží uvedené v záhlaví řádu (dále jen prodejce), je povinen si pronajmout prodejní místo. Mimo tato místa jsou jakékoliv manipulace tohoto typu zakázány.
Pronájem prodejního místa lze objednat prostřednictvím vyplněním přihlášky na internetových stránkách vll.cz. Řádně vyplněná a odeslaná přihláška se považuje za nabídku k uzavření nájemní smlouvy za podmínek stanovených na internetových stránkách www.vll.cz. Potvrzení přihlášky - registrace ze strany pořadatele VLL se považuje za přijetí nabídky k uzavření nájemní smlouvy. Ustanovení § 1740 odst. 3 občanského zákoníku se neuplatní. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že bez potvrzené registrace ze strany pořadatele nedochází k uzavření nájemní smlouvy.
Přenechá-li prodejce své prodejní místo jinému zájemci, je povinen informovat o tom pořadatele. V opačném případě nese veškerou odpovědnost v případě sankcí nebo způsobených škod. Zároveň tímto není dotčeno ustanovení bodu 6. tohoto odstavce.
Přejímka rezervovaných míst probíhá od 7:00 do 8:00 hodin. Po této době rezervace propadá a místo může být nabídnuto jinému zájemci.
Pořadatel VLL si vyhrazuje právo přesunout prodejce v případě nutných provozních či organizačních změn na jiné místo.
Pořadatel si vyhrazuje právo odmítnout účast prodejce na jednotlivém trhu nebo prodejci zakázat účast trvale až do odvolání.
PODMÍNKY VÝMĚNY A PRODEJE
Prodejce se zavazuje plnit veškeré platné právní předpisy a tento provozní řád v souvislosti s nabízením a prodejem zboží na trhu. Pořadatel VLL neodpovídá za prodej či jiné nabízení zboží ze strany jednotlivých prodejců, jakož i za povahu, charakter či původ prodávaného zboží. Prodejce se zavazuje po vyzvání pořadatele VLL doložit původ a charakter prodávaného zboží.
Výměna a prodej zvířat na akci smí probíhat výhradně za podmínek stanovených „Dokumenty ochrany zvířat – akvarijní, terarijní část, ptáci, domácí zvířata“ (k dispozici na http://www.vll.cz nebo u pořadatele VLL – vystaveno u vchodu do haly výstaviště).
Prodej jedovatých plazů či jiných nebezpečných zvířat je možný výhradně na místě k tomu určenému. Prodejci prodávající takováto zvířata jsou povinni zachovávat veškerá nezbytná opatření, aby nedošlo k ohrožení života a zdraví účastníků akce.
Každý, kdo na trhu prodá zvíře vyžadující zvláštní péči, upozorní kupujícího na povinnost toto zvíře registrovat u veterinární správy místně příslušné trvalému pobytu.
Všichni účastníci trhu jsou zodpovědní za škodu na majetku, kterou svým chováním způsobí. Dojde-li k úniku jakéhokoliv živočicha, je majitel živočicha nebo ten, kdo únik zjistil, povinen neprodleně o této skutečnosti informovat pořadatele VLL. Účastník, který zavinil únik živočicha, je povinen uhradit veškeré náklady za jeho odchyt nebo deratizaci pořadateli VLL (o této skutečnosti bude sepsán protokol, kdy každá ze stran obdrží jedno provedení – VLL originál, účastník kopii).
Prodej exotických a domácích zvířat je striktně oddělen z veterinárních důvodů.
OBECNÉ PODMÍNKY, VYMEZENÍ POJMŮ
Na trhu je možné propagovat jiné akce nebo výstavy pouze po dohodě s pořadatelem VLL. Pořadatel si vyhrazuje právo neschválenou propagaci neprodleně odstranit.
V prostorách konání trhu je přísně zakázáno kouření mimo prostorů VLL k tomuto vyhrazené.
Každý účastník akce je povinen řídit se pokyny pořadatelů VLL.
Prosíme, udržujte pořádek ve všech prostorách konání trhu a po jejím skončení uveďte své prodejní místo do stavu, v jakém jste jej převzali.
Pořadatel VLL neodpovídá za škody nebo ztráty vzniklé během akce jejím účastníkům.
Provozní řád je pro všechny účastníky TRHU ZVÍŘAT závazný.
Účastníkem trhu se rozumí všichni vystavovatelé, prodejci a návštěvníci.
Zvířetem vyžadujícím zvláštní péči se rozumí zvířata vymezená vyhláškou č. 411/2008 Sb.