Výstavy
Pro návštěvníky
Pro vystavovatele
O nás
Kontakty
menu ☰
Hlavní stránka výstavy Aktuality CENÍK TRHU PROVOZNÍ ŘÁD TRHU OCHRANA ZVÍŘAT AKVA OCHRANA ZVÍŘAT TERA OCHRANA ZVÍŘAT EXOTIČTÍ PTÁCI OCHRANA DOMÁCÍCH ZVÍŘAT

OCHRANA DOMÁCÍCH ZVÍŘAT PŘI TRHU ZVÍŘAT

Část trhu vyčleněná pro domácí zvířata je určena výhradně k výměně, nákupu a prodeji HOLUBŮ, KRÁLÍKŮ a DRŮBEŽE. S uvedenými druhy zvířat je zakázán vstup do části určené pro exotická zvířata!

Účastník je plně odpovědný za zvířata, která nabízí, jejich napájení, krmení a čistotu prodejního prostoru.

Na trzích je zakázáno prodávat nemocná a poraněná zvířata.

Výstavní klece či jiné přenosky musí být zabezpečeny tak, aby nemohlo dojít k úniku zvířat. Účastníci jsou povinni zajistit, aby nikdo z pořadatelů, jiných účastníků a návštěvníků trhu nebyl jejich exempláři ohrožen či zraněn, v opačném případě nesou za takovéto jednání plnou odpovědnost. Dojde-li k úniku zvířete, je povinností majitele zvířete tuto skutečnost neprodleně pořadateli oznámit.

V průběhu trhů musí účastníci zamezit týraní zvířat a dodržovat ustanovení zákona 246/1992 Sb, na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů (např. doklad o provedení stanovených vyšetření zvířat, kontrola zdravotního stavu zvířat).

Veterinární podmínky:
KRÁLÍCI musí být doprovázeni dokladem potvrzujícím očkování proti moru a myxomatóze, provedené nejméně 3 týdny a nejdéle 6 měsíců před konáním trhu.
DRŮBEŽ HRABAVÁ, musí mít potvrzení o tom, že 14 dní až 6 měsíců před trhem byla očkována proti pseudomoru drůbeže.
HOLUBI musí být doprovázeni potvrzením, že byli 14 dní až 1 rok před konáním trhu vakcinováni proti Newcastelské chorobě.
Ve všech případech, kdy se hovoří o „potvrzení“, musí toto být potvrzeno soukromým veterinárním lékařem (klasické vet. osvědčení).
VŠECHNA ZVÍŘATA musí být klinicky zdravá a pocházet z prostředí prostého nebezpečných nákaz. Za zdravotní stav zvířat zodpovídá chovatel a stvrzuje jej dodáním zvířat na výstavu.

V případě porušení ochrany zvířat účastníkem, bude účastník z trhu vykázán bez jakékoli náhrady.

Pořadatel neručí za škody nebo ztráty vzniklé účastníkům během akce.

Účastník ručí za veškeré škody, které na akci způsobí a zavazuje se k jejich odstranění či finanční úhradě v plné výši způsobené škody.
Účastníci jsou povinni řídit se pokyny pořadatelů TRHU.