Výstavy
Pro návštěvníky
Pro vystavovatele
O nás
Kontakty
menu ☰
Hlavní stránka výstavy Aktuality Informace pro vystavovatele Vyhlášení soutěže šikovné ruce Záštity Otevírací doba a vstupné

Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady, o.p.s.,

vyhlašuje XXII. ročník soutěže
Šikovné ruce našich seniorů – pro radost a potěšení


Cílem soutěže je aktivizace seniorů, naplňování jejich volného času, uchování kvality života, zlepšení psychického a zdravotního stavu.

Soutěž vyhlašujeme pro:
• Seniory žijící v domácnostech
• Klienty pečovatelské služby
• Seniory v klubech důchodců a v ostatních seniorských skupinách
(STP, SPCCH, Sdružení Parkinson apod.)
• Obyvatele domovů pro seniory

Práce účastníků soutěže budou prezentovány na samostatné výstavě s uvedeným názvem na Výstavišti v Lysé nad Labem v rámci celorepublikové výstavy Senior – Šikovné ruce našich seniorů, která se uskuteční ve dnech 16.- 19. 6. 2022.

Soutěží se v těchto činnostech:
• Šikovné ruce našich seniorů - ruční práce
• Šikovné ruce našich seniorů - literární práce
• Šikovné ruce našich seniorů - fotografie


Každý okruh činností má své propozice, prosím, čtěte pozorně.
Pokud soutěžíte ve více kategoriích – stačí 1 přihláška a 1 společný seznam prací, na kterém budou vypsáni tvůrci a jejich ruční práce + práce literární + fotografie. Toto platí i pro organizace.

 Každý vystavující s přihláškou nebo při předání soutěžních prací (ruční práce, literární, fotografie) předá podepsaný souhlas s uvedením jména, příjmení, věku, města a kategorie na štítku, který bude označovat jeho práci. Věk vystavovatele bude na štítku uveden pouze nad 80 let s vaším souhlasem (Souhlas se zpracováním osobních údajů).
 Souhlasy předejte prosím v originále společně s přihláškou nebo při předání prací! Informace o zpracování osobních údajů jsou součástí souhlasu. Platí pro kategorie Jednotlivci, Kluby důchodců a Hobby. Domovy pro seniory a pečovatelské služby jsou správci údajů, proto si souhlasy vystavujících ponechají ve svém zařízení.
 Pokud bude na vaší práci vyobrazená osoba (fotografie, kresba, malba) musíte společně s prací předat ještě podepsané čestné prohlášení, že vyobrazená osoba souhlasí se zveřejněním.
 Upozorňujeme účastníky soutěže, že z výstavy budou pořizovány filmové a fotografické záznamy. Aby byly splněny podmínky GDPR, zavazujeme se, že vysloví-li návštěvník nesouhlas s fotografováním či filmováním své osoby, nebude našimi fotografy a filmaři snímán.


Vyhlášení soutěže Šikovné ruce našich seniorů – ruční práce

Do soutěže budou zařazeny ruční práce, které senioři vytvořili dle vlastní fantazie a zájmů v průběhu posledních dvou let, z různých druhů materiálů i různými technikami, jako například vyšívání, háčkování, pletení nebo práce ze dřeva, kovu, hlíny, papíru, výrobky ze suchých květin a plodů a dalších materiálů. Prosíme, neposílejte práce, které byly již vystavené na výstavišti v předchozích letech.
Těší nás velký zájem o tuto soutěž, a věříme, že navážeme na předchozí roky před covidem.

Podmínky soutěže:

 1. Přihlášku do soutěže včetně přílohy „Seznam účastníků a jejich prací“ je nutno zaslat nejpozději do 20. 5. 2022jednou z těchto možností:
  a) elektronicky (preferujeme) – e-mail: souckova@centrum-podebrady.info, pokud nelze, tak
  b) písemně – na adresu Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady, o.p.s., Masarykova 1102, 289 22 Lysá nad Labem (nebo místní mohou osobně přinést přímo na adresu organizace v Lysé nad Labem nebo v Poděbradech)
  Přihlášku a další informace o soutěži je rovněž možno získat na internetové adrese:
  www.centrum-podebrady.info.
  Z organizačních důvodů prosíme o dodržení termínů.
 2. Vystavovatel přiveze své výrobky za celou organizaci na Výstaviště v Lysé nad Labem v pondělí dne 13. června 2022, kde mu bude od 9 hod vyhrazena výstavní plocha, na které si své výrobky může naaranžovat sám nebo za pomoci naší aranžérky, která dohlíží na celkový vzhled výstavy.
  Každá práce musí být označena štítkem – se jménem účastníka, názvem organizace, případně adresou. Abychom předešli záměně prací, je třeba štítek umístit tak, aby jej nebylo možno z práce odstranit (přišít, přilepit na rubové straně).
  Pro organizace, které si aranžují práce samy a samy označují štítky, přikládáme v příloze vzor, který používáme pro jednotné označení všech prací (důkladně si přečtěte návod). Jinak na požádání vyrobíme popisky přímo na výstavišti při aranžování. Doporučujeme i viditelně označit krabice, ve kterých jsou výrobky převáženy.
  Po telefonické dohodě s paní Součkovou lze výrobky přivézt nebo zaslat poštou předem, tak, aby byly nejpozději do 8. 6. 2022 na středisku Centra sociálních a zdravotních služeb Poděbrady, o.p.s., v Lysé nad Labem, Masarykova 1102, 289 22 Lysá nad Labem. Jejich vystavení zajistíme sami. Další podrobnosti lze získat u hlavní organizátorky soutěže paní Věry Součkové na níže uvedené kontaktní adrese.
 3. Po ukončení výstavy v neděli 19. 6. (po 17 hod) nebo v pondělí dne 20. 6. 2022 si každý vystavovatel své práce převezme zpět.

  Vyhodnocení soutěže – kategorie
  • Pečovatelská služba PS - zkratka na štítku
  • Kluby důchodců KD
  • Senioři – jednotlivci J
  • Domovy pro seniory DS
  • Hobby H

  Dne 15. 6. 2022 bude přizvána hodnotící komise, která vyhodnotí nejlepší práce k ocenění.
  Slavnostní vyhodnocení soutěže s předáním cen ve všech kategoriích se uskuteční v pátek 17. 6. 2022 od 10 hod v hale C areálu Výstaviště, Zvláštní ocenění budou předána ve 13 hod rovněž v hale C areálu Výstaviště, doprovodný program bude upřesněn.
  Na tento den jsou srdečně zváni všichni účastníci soutěže i ostatní zájemci podle počtu volných míst. (Bezbariérový přístup po celém výstavišti, možnost využít služby asistenta, možnost prohlídky všech pavilonů, občerstvení, k poslechu i tanci živá hudba.)

   Dne 17. 6. 2022 bude těm, kteří vystavují své výrobky, umožněn vstup na celé výstaviště zdarma.
   Výstavní plocha bude pro přihlášené na výstavišti zdarma.
   Na výstavě mohou vystavovat lidé ve věku nad 60 let.


  Vyhlášení soutěže Šikovné ruce našich seniorů – literární práce

  Téma: „ Tradice a zvyky“

  Soutěže se může zúčastnit každý senior (jednotlivec), který má potřebu literárního či básnického vyjádření, a to v kategoriích:
  • próza – max. dvě literární práce o max. třech stranách textu (povídka, fejeton, vyprávění…)
  • poezie – max. 3 básně
  Literární práce zašlete nejlépe elektronicky, preferujeme zaslání mailem ve formátu word – název souboru: příjmení autora (např. Novák), v případě více prací (Novák 1, Novák 2…), abychom usnadnili hodnocení porotě. Každá práce musí mít v záhlaví uvedeno jméno a příjmení autora, věk, adresu, případně e-mailovou adresu, telefon a název díla.
  Posílejte pouze prostý text, bez obrázků či grafického zpracování. Práce přesahující stanovený rozsah a formu budou vyřazeny. Nepoužívejte jako název práce téma soutěže.
  Literární tvorbu budeme prezentovat na výstavě Šikovné ruce našich seniorů, případně na našich internetových stránkách po skončení výstavy. Na internetových stránkách bude uveden u literární práce pouze její název, jméno a příjmení autora a odkud pochází. Pokud nebudete souhlasit se zveřejněním práce na internetových stránkách, napište to, prosím, do přihlášky.
  Jednotlivci, kteří nemají jinou možnost, mohou literární práce napsat čitelně rukou, na stroji či počítačem a poslat poštou.
  Vyhodnocené práce budou vystavené na výstavě, oceněné práce napsané rukou organizátoři přepíší a upraví počítačově.
  Neposílejte, prosím, práce vymykající se propozicím – knihy, sešity….

  Práce napsané elektronicky posílejte s přihláškou e-mailem na adresu:
  e-mail: souckova@centrum-podebrady.info. Do názvu souboru použijte své příjmení a jméno vcelku (např. NovákováJiřina, u druhé práce NovákováJiřina 2).

  Rukopisné či strojopisné práce posílejte s přihláškou poštou na adresu:
  Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady, o.p.s.,
  Masarykova 1102, 289 22 Lysá nad Labem, tel. 325 551 353, mob. 775 760 777.
  Soutěžní práce zašlete na výše uvedené adresy nejpozději do 20. května 2022.
  Soutěžní literární práce zhodnotí odborná porota v čele se spisovatelem Janem Řehounkem (člen Obce spisovatelů, Klubu autorů literatury pro děti a mládež a Klubu autorů literatury faktu). Porota stanoví pořadí prvních tří nejlepších prací. Ceny budou předány na slavnostním vyhodnocení soutěže Šikovné ruce našich seniorů s kulturním programem v pátek 17. června 2022 – autoři obdrží osobní pozvánky.

  Vyhlášení soutěže Šikovné ruce našich seniorů – fotografická soutěž

  Témata: „Tradice a zvyky“ a „Radosti mého života“

  Zúčastnit se může každý senior šesti jednotlivými snímky či dvěma fotografickými cykly nejvíce o pěti snímcích. Fotografie mohou být černobílé i barevné ve formátu nejméně 18 x 24 cm.
  Každá fotografie musí mít na zadní straně uvedeno (nejlépe na přilepeném štítku) jméno a příjmení autora, adresu, věk, název snímku (cyklu).
  Autory fotografií, které budou zobrazovat osobu, prosíme o zaslání čestného prohlášení, že zobrazená osoba souhlasí se zveřejněním – je dáno v příloze. Fotografie zašlete nejpozději do 20. května 2022.

  Fotografie společně s vyplněnou přihláškou a čestným prohlášením, posílejte na adresu:
  Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady, o.p.s., Masarykova 1102, 289 22 Lysá nad Labem, e-mail: souckova@centrum-podebrady.info, tel. 325 551 353, mob. 775 760 777.

  Došlé fotografie zhodnotí do konce května odborná porota a vybere nejzajímavější snímky k udělení cen a k vystavení na výstavě Šikovné ruce našich seniorů.
  Ceny budou předány na slavnostním vyhodnocení soutěže Šikovné ruce našich seniorů s kulturním programem v pátek 17. června 2022 – autoři obdrží osobní pozvánky.

  Organizátor soutěže:
  Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady, o. p. s.,
  Masarykova 1102, 289 22 Lysá nad Labem,
   325 551 353 775 760 777,
  vedoucí střediska Bc. Věra Součková,
  e-mail: souckova@centrum-podebrady.info.

  Kontakt na ředitelství:
  Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady, o.p.s.,
  nám. T. G. Masaryka 1130/18, 290 00 Poděbrady,
   325 626 352, 778 436 604
  asistentka Markéta Hrabáková
  www.centrum-podebrady.info, (v záložce magazín)

  Kontakt na Výstaviště v Lysé nad Labem:
  Výstaviště Lysá nad Labem, spol. s.r.o.,
  Masarykova 1727, 289 22 Lysá nad Labem,
   724 395 808
  manažer výstavy David Skála
  e-mail: skala@vll.cz, www.vll.cz