Výstavy
Pro návštěvníky
Pro vystavovatele
O nás
Kontakty
menu ☰

OTEVŘENÉ MISTROVSTVÍ KPEP ČR

středa 28. – sobota 31. října 2020
Otevřené mistrovství KPEP ČR v bodovacích soutěžích exotického ptactva všech kategorií
Hlavní stránka výstavy Aktuality PŘIHLÁŠKY VÝSTAVNÍ TŘÍDY Katalog Mistrovství KPEP ČR

Výstavní podmínky Mistrovství KPEP ČR 2020
Otevřené mistrovství ČR v bodovacích soutěžích exotického ptactva všech kategorií.
Účast na výstavě je podmíněna zasláním závazné přihlášky garantům jednotlivých kategorií. Zasláním přihlášky zájemce souhlasí s níže uvedenými výstavními podmínkami, uveřejněním údajů z přihlášky do katalogu a potvrzuje veterinární podmínky výstavy.

ZÁSTUPCE MANAŽERA VÝSTAVY - HALA A2: Josef Markytán tel: 773 056 006

GARANTI SOUTĚŽNÍCH ČÁSTÍ (hala A2):
drobní exoti

Milan Justel tel.: 723 683 651

e-mail: chocholousmartin@seznam.cz
Martin Chocholouš tel: 606 628 553
Michal Vít tel: 731 917 298

kanáři, pěnkavovití a kříženci s kanárem

Vladimír Jaroš - tel. 602 730 427
e-mail: vladimir.jaros@hotmail.com

Ladislav Dolanský, Jiří Tichý

papoušci

Karel Novák
tel. 737 814 727
e-mail: knpdy@seznam.cz

korely

Jaroslav Nesvorný
tel. 603 269 636
e-mail: ja.nes@seznam.cz

Výstavní podmínky Mistrovství ČR stanovuje KPEP se souhlasem vedení Výstaviště v Lysé n. L. Příjem ptáků je stanoven na den před vlastním posouzením do 16:00 hodin, po tomto termínu nebudou ptáci již přijati.
Kanáři a drobní exoti se vystavují pouze v kartonových jednorázových bodovacích klecích, ostatní bodovaní ptáci se vystavují pouze ve vlastních bodovacích klecích vystavovatele patřičné velikosti. Startovné činí 100,- Kč / vystavovatele. V ceně startovného je už započítán elektronický katalog Mistrovství ČR pro vystavovatele. Bude zaslán emailem nebo předán na CD nosiči.
Oznámení výsledků soutěže, ocenění umístění ve třídách diplomem, vítězů skupin pohárkem a vítězů kategorií pohárem a diplomem bude provedeno na slavnostním večeru konaném při výstavě EXOTIKA daného roku. Zlatým hřebem večera je pak předání pohárů pro MISTRA KPEP ČR, dále vítěze výstavy EXOTIKA daného roku – propagační části a udělení poháru pro MISTRA KPEP. Titul „MISTR KPEP“ získává nejvýše ohodnocený pták člena KPEP.

Podmínky pro MISTROVSTVÍ KPEP ČR pod záštitou Klubu přátel exotického ptactva (KPEP).

Odst. 1 – účast v soutěži

 1. Soutěže se může zúčastnit každý zájemce se svými odchovy ročníků podle podmínek pro jednotlivé kategorie (otevřená soutěž).
 2. Každý jedinec je opatřený pouze jedním uzavřeným kroužkem správné velikosti. Barevné rozlišovací kroužky nejsou přípustné. U ptáků přijímaných do soutěže lze provést kontrola kroužku.
 3. Do soutěže není přijat pták bez úplného vyplnění přihlášky. Při přejímce ptáků vystavovatel doloží patřičné dokumenty – CITES a VZETÍ DO EVIDENCE, pokud to je na konkrétní druh vyžadováno a na místě podepíše doklad o zdravotním stavu ptáků dle platného znění veterinárního zákona.
 4. Posuzovatel se nesmí účastnit soutěže v kategorii, ve které je sám posuzovatel. V případě nedodržení nařízení má garant kategorie povinnost ptáky přihlášené posuzovatelem vyloučit ze soutěže. Pro posuzovatele je zřízena samostatná kategorie „Kategorie posuzovatelů“, která bude posouzena nezávislým posuzovatelem, který se soutěže v této kategorii neúčastní.
 5. Na výstavě je zakázáno přijímat do soutěže ptáky od chovatelů skrze posuzovatele, který je sám posuzovatelem v dané kategorii. V případě nedodržení nařízení má garant kategorie povinnost vyloučit ptáky přihlášené posuzovatelem vyloučit ze soutěže.
 6. Výdej ptáků je možný poslední den výstavy 1 hodinu před vlastním uzavřením výstavy, kdy již není vybíráno vstupné.
  Odst. 2 – posuzování
 7. Posuzovatele deleguje předseda KPEP v součinnosti se Sborem posuzovatelů ČSCH, eventuálně deleguje dohodnuté zahraniční posuzovatele s platnou licencí dané země.
 8. Vlastní posouzení ptáků probíhá anonymně, pouze za přítomnosti delegovaných posuzovatelů. Nikdo jiný kromě pomocníků posuzovatelů nesmí být přítomen! Na jednoho posuzovatele náleží maximálně 60 posuzovaných ptáků.
 9. Garant každé kategorie před vlastním posuzováním seřadí přihlášené ptáky v každé skupině dle platných výstavních tříd podle vyplněných údajů na přihlášce.
 10. Posuzování v každé kategorii se řídí jednotným postupem, delegovaný posuzovatel je povinen posuzovat ptáky pomocí bodového systému dle platného standardu včetně slovního odůvodnění proč. Jiný způsob hodnocení není přípustný. Vyplněné bodovací lístky zůstávají po celou dobu výstavy viditelně připevněné na bodovacích klecích. Tímto způsobem posuzovatel určí pořadí (1., 2., a 3. místo) jednotlivých tříd, z nich jednotlivých skupin a z nich kategorie. Z vítězů kategorií pak všichni přítomní delegovaní posuzovatelé určí predikátem nadpoloviční většinou hlasů celkového vítěze výstavy - Mistra KPEP ČR. Při rovnosti bodů v jednotlivých třídách, skupinách či kategoriích určí pořadí každé skupiny či kategorie na žádost pořadatele výstavy delegovaný posuzovatel.
 11. Třída je vyhlášena při minimálním počtu sedmi ptáků od tří chovatelů. Vzhledem k dodržení anonymity při posuzování rozhoduje o vyhlášení třídy pouze garant kategorie. V případě naplnění podmínek a vyhlášení třídy se garant drží pořadí určeným posuzovatelem.
 12. Jakékoliv další opatření včetně slučování tříd pro nedostatek ptáků se řídí pouze platnými ustanoveními C. O. M.
  Odst. 3 – manipulace s ptáky v soutěži
 13. Jakákoli manipulace s ptáky (chytání, odstranění z výstavy) po příjmu do soutěže až do stanoveného oficiálního ukončení výstavy je zcela zakázána. Jednou výjimku představuje nutnost řešení neuspokojivého zdravotního stavu zvířete. Za tímto účelem je se zvířetem oprávněn manipulovat pouze garant příslušné kategorie, případně veterinární lékař za účasti garanta.
 14. V případě jakékoli jiné manipulace je garant povinen takové jednání oznámit manažerovi výstavy a daný pták je vyloučen ze soutěže. O vyloučení je manažerem výstavy za účasti garanta sepsán protokol, který se stává součástí podkladů k pořádání výstavy a je veřejně k nahlédnutí. Manipulace nebo pokusu o manipulaci se zvířetem ze strany posuzovatele je garant povinen tuto skutečnost oznámit řediteli výstavy, který tuto skutečnost dále písemně oznámí předsedovi Sboru posuzovatelů ČSCH, a daný pták je vyloučen ze soutěže. O vyloučení je manažerem výstavy za účasti garanta sepsán protokol, který se stává součástí podkladů k pořádání výstavy a je veřejně k nahlédnutí.
 15. Posuzovatel má právo kontroly zvířete z hlediska dodržení výstavních podmínek (kontrola celistvosti kroužku, kontrola ročníku podle podmínek pro jednotlivé kategorie), avšak pouze až po vlastním posouzení jedince a pouze za přítomnosti garanta příslušné kategorie.
  Odst. 4 – nedodržení výstavních podmínek
 16. Je stanoveno porušení výstavních podmínek: použití technicky nebo barevně odlišné klece než stanovují výstavní podmínky pro jednotlivé kategorie; pták je označen více než jedním uzavřeným kroužkem; pták je označen snímatelným značkovacím kroužkem; pták je jiného ročníku než stanovují podmínky pro jednotlivé kategorie.
 17. V případě, že posuzovatel před ukončením práce nebo při kontrole za účasti garanta kategorie zjistí nedodržení výstavních podmínek, má po dohodě s garantem možnost změnit své předchozí bodové hodnocení na „neuspokojivý“ (NU).
 18. V případě, že jakákoli další osoba zjistí během konání výstavy nedodržení výstavních podmínek, má garant kategorie povinnost předat toto zjištění manažerovi výstavy, který má právo v takovém případě jedince z výstavy vyloučit. Bodové hodnocení posuzovatele však nelze měnit (tuto pravomoc má pouze posuzovatel). Vyloučení ze soutěže na základě porušení výstavních podmínek je však možné provést pouze během konání výstavy. O vyloučení je manažerem výstavy za účasti garanta sepsán protokol, který se stává součástí podkladů k pořádání výstavy a je veřejně k nahlédnutí.
 19. Po uplynutí oficiálně stanoveného ukončení výstavy nelze výsledky soutěže jakkoli měnit.

ZAHRANIČNÍ ÚČASTNÍCI SAMOZŘEJMĚ MAJÍ PŘÍPUSTNÉ KROUŽKY DLE DANÉHO STÁTU.

KATEGORIE:

Barevní, postavoví kanáři, kříženci, pěnkavovité ptactvo
Soutěžit můžou
chovatelé (bez rozdílu členství v klubu, nebo státnosti) s vlastními odchovy podle vypsaných tříd jednotlivců:
• Kanár – ročník 2020
• Kříženci – ročník 2019 a 2020
• Pěnkavovití – ročník 2019 a 2020
Soutěží pouze jednotlivci v následujících skupinách:
• Barevní kanáři - lipochrom.
• Barevní kanáři – melanin.
• Postavoví kanáři.
• Kříženci.
• Pěnkavovití.

Korely
Vystavený exponát musí být okroužkován pouze předepsaným uzavřeným kroužkem + možnost 4 roků předcházejících.
Soutěží pouze jednotlivci v následujících skupinách:
• Korely

Drobní exoti
Vystavený exponát musí být okroužkován pouze předepsaným uzavřeným kroužkem + možnost 1 roku předcházejícího – podkategorie 2020 a 2019.
Soutěží pouze jednotlivci v následujících skupinách:
o chůvička japonská
o zebřička pestrá
o rýžovník šedý
o pásovníci všech druhů
o amadina Gouldové
o holoubek diamantový
o křepelka čínská
o ostatní drobní exotičtí ptáci

Papoušci
Vystavený exponát musí být okroužkován pouze předepsaným uzavřeným kroužkem + možnost 4 roků předcházejících.
Soutěží pouze jednotlivci v následujících skupinách:
• papoušíčci
• andulky
• neofémy
• rozely
• alexandři
• papoušci rodu Psephotus
• Pyrury
• Ostatní nezařazení papoušci
• Agapornisové
• Výstavní podmínky expozice agapornisů
• Rozdělení:
• 1. 1. Polabské derby agapornisů
• 2. Propagační výstava
• 3. Prodejní část agapornisů
• Polabské derby agapornisů
• (dále jen derby)
• Výstavní pravidla a přihlašovací formulář je vyvěšen na stránkách
www.czagapornisclub.eu

Lysá n.L., 26.11. 2019 Ladislav Žoha, předseda KPEP
Manažer výstavy EXOTIKA, VLL

Fotogalerie

Partneři výstavy

Mediální partneři

Manažer výstavy

Ladislav Žoha

E-mail: zoha@vll.cz
Mobil: 724 395 806


Pavla Ličková

E-mail: lickova@vll.cz
Mobil: 724 395 809