Výstavy
Pro návštěvníky
Pro vystavovatele
O nás
Kontakty
menu ☰

OTEVŘENÉ MISTROVSTVÍ ČR

pátek 25. – pondělí 28. října 2019
Otevřené mistrovství ČR v bodovacích soutěžích exotického ptactva všech kategorií
Hlavní stránka výstavy Aktuality PŘIHLÁŠKY SVOZ PTÁKŮ NA VÝSTAVU VÝSTAVNÍ TŘÍDY Katalog Mistrovství ČR

Výstavní podmínky Mistrovství ČR 2019
Otevřené mistrovství ČR v bodovacích soutěžích exotického ptactva všech kategorií.
Účast na výstavě je podmíněna zasláním závazné přihlášky garantům jednotlivých kategorií. Zasláním přihlášky zájemce souhlasí s níže uvedenými výstavními podmínkami, uveřejněním údajů z přihlášky do katalogu a potvrzuje veterinární podmínky výstavy.

ZÁSTUPCE MANAŽERA VÝSTAVY - HALA A2: Josef Markytán tel: 773 056 006

GARANTI SOUTĚŽNÍCH ČÁSTÍ (hala A2):
drobní exoti

Milan Justel tel.: 723 683 651

e-mail: chocholousmartin@seznam.cz
Martin Chocholouš tel: 606 628 553
Michal Vít tel: 731 917 298

kanáři, pěnkavovití a kříženci s kanárem

Vladimír Jaroš - tel. 602 730 427
e-mail: vladimir.jaros@hotmail.com

Ladislav Dolanský, Jiří Tichý

papoušci

Karel Novák
tel. 737 814 727
e-mail: knpdy@seznam.cz

korely

Jaroslav Nesvorný
tel. 603 269 636
e-mail: ja.nes@seznam.cz

Výstavní podmínky Mistrovství ČR stanovuje KPEP se souhlasem vedení Výstaviště v Lysé n. L. Příjem ptáků je stanoven na den před vlastním posouzením do 16:00 hodin, po tomto termínu nebudou ptáci již přijati.
Kanáři a drobní exoti se vystavují pouze v kartonových jednorázových bodovacích klecích, ostatní bodovaní ptáci se vystavují pouze ve vlastních bodovacích klecích vystavovatele patřičné velikosti. Startovné činí 100,- Kč / vystavovatele. V ceně startovného je už započítán elektronický katalog Mistrovství ČR pro vystavovatele. Bude zaslán emailem nebo předán na CD nosiči.
Oznámení výsledků soutěže, ocenění umístění ve třídách diplomem, vítězů skupin pohárkem a vítězů kategorií pohárem a diplomem bude provedeno na slavnostním večeru konaném při výstavě EXOTIKA daného roku. Zlatým hřebem večera je pak předání pohárů pro MISTRA ČR, dále vítěze výstavy EXOTIKA daného roku – propagační části a udělení poháru pro MISTRA KPEP. Titul „MISTR KPEP“ získává nejvýše ohodnocený pták člena KPEP.

Podmínky pro MISTROVSTVÍ ČR pod záštitou Klubu přátel exotického ptactva (KPEP).

Odst. 1 – účast v soutěži

 1. Soutěže se může zúčastnit každý zájemce se svými odchovy ročníků podle podmínek pro jednotlivé kategorie (otevřená soutěž).
 2. Každý jedinec je opatřený pouze jedním uzavřeným kroužkem správné velikosti. Barevné rozlišovací kroužky nejsou přípustné. U ptáků přijímaných do soutěže lze provést kontrola kroužku.
 3. Do soutěže není přijat pták bez úplného vyplnění přihlášky. Při přejímce ptáků vystavovatel doloží patřičné dokumenty – CITES a VZETÍ DO EVIDENCE, pokud to je na konkrétní druh vyžadováno a na místě podepíše doklad o zdravotním stavu ptáků dle platného znění veterinárního zákona.
 4. Posuzovatel se nesmí účastnit soutěže v kategorii, ve které je sám posuzovatel. V případě nedodržení nařízení má garant kategorie povinnost ptáky přihlášené posuzovatelem vyloučit ze soutěže. Pro posuzovatele je zřízena samostatná kategorie „Kategorie posuzovatelů“, která bude posouzena nezávislým posuzovatelem, který se soutěže v této kategorii neúčastní.
 5. Na výstavě je zakázáno přijímat do soutěže ptáky od chovatelů skrze posuzovatele, který je sám posuzovatelem v dané kategorii. V případě nedodržení nařízení má garant kategorie povinnost vyloučit ptáky přihlášené posuzovatelem vyloučit ze soutěže.
 6. Výdej ptáků je možný poslední den výstavy 1 hodinu před vlastním uzavřením výstavy, kdy již není vybíráno vstupné.
  Odst. 2 – posuzování
 7. Posuzovatele deleguje předseda KPEP v součinnosti se Sborem posuzovatelů ČSCH, eventuálně deleguje dohodnuté zahraniční posuzovatele s platnou licencí dané země.
 8. Vlastní posouzení ptáků probíhá anonymně, pouze za přítomnosti delegovaných posuzovatelů. Nikdo jiný kromě pomocníků posuzovatelů nesmí být přítomen! Na jednoho posuzovatele náleží maximálně 60 posuzovaných ptáků.
 9. Garant každé kategorie před vlastním posuzováním seřadí přihlášené ptáky v každé skupině dle platných výstavních tříd podle vyplněných údajů na přihlášce.
 10. Posuzování v každé kategorii se řídí jednotným postupem, delegovaný posuzovatel je povinen posuzovat ptáky pomocí bodového systému dle platného standardu včetně slovního odůvodnění proč. Jiný způsob hodnocení není přípustný. Vyplněné bodovací lístky zůstávají po celou dobu výstavy viditelně připevněné na bodovacích klecích. Tímto způsobem posuzovatel určí pořadí (1., 2., a 3. místo) jednotlivých tříd, z nich jednotlivých skupin a z nich kategorie. Z vítězů kategorií pak všichni přítomní delegovaní posuzovatelé určí predikátem nadpoloviční většinou hlasů celkového vítěze výstavy - Mistra ČR. Při rovnosti bodů v jednotlivých třídách, skupinách či kategoriích určí pořadí každé skupiny či kategorie na žádost pořadatele výstavy delegovaný posuzovatel.
 11. Třída je vyhlášena při minimálním počtu sedmi ptáků od tří chovatelů. Vzhledem k dodržení anonymity při posuzování rozhoduje o vyhlášení třídy pouze garant kategorie. V případě naplnění podmínek a vyhlášení třídy se garant drží pořadí určeným posuzovatelem.
 12. Jakékoliv další opatření včetně slučování tříd pro nedostatek ptáků se řídí pouze platnými ustanoveními C. O. M.
  Odst. 3 – manipulace s ptáky v soutěži
 13. Jakákoli manipulace s ptáky (chytání, odstranění z výstavy) po příjmu do soutěže až do stanoveného oficiálního ukončení výstavy je zcela zakázána. Jednou výjimku představuje nutnost řešení neuspokojivého zdravotního stavu zvířete. Za tímto účelem je se zvířetem oprávněn manipulovat pouze garant příslušné kategorie, případně veterinární lékař za účasti garanta.
 14. V případě jakékoli jiné manipulace je garant povinen takové jednání oznámit manažerovi výstavy a daný pták je vyloučen ze soutěže. O vyloučení je manažerem výstavy za účasti garanta sepsán protokol, který se stává součástí podkladů k pořádání výstavy a je veřejně k nahlédnutí. Manipulace nebo pokusu o manipulaci se zvířetem ze strany posuzovatele je garant povinen tuto skutečnost oznámit řediteli výstavy, který tuto skutečnost dále písemně oznámí předsedovi Sboru posuzovatelů ČSCH, a daný pták je vyloučen ze soutěže. O vyloučení je manažerem výstavy za účasti garanta sepsán protokol, který se stává součástí podkladů k pořádání výstavy a je veřejně k nahlédnutí.
 15. Posuzovatel má právo kontroly zvířete z hlediska dodržení výstavních podmínek (kontrola celistvosti kroužku, kontrola ročníku podle podmínek pro jednotlivé kategorie), avšak pouze až po vlastním posouzení jedince a pouze za přítomnosti garanta příslušné kategorie.
  Odst. 4 – nedodržení výstavních podmínek
 16. Je stanoveno porušení výstavních podmínek: použití technicky nebo barevně odlišné klece než stanovují výstavní podmínky pro jednotlivé kategorie; pták je označen více než jedním uzavřeným kroužkem; pták je označen snímatelným značkovacím kroužkem; pták je jiného ročníku než stanovují podmínky pro jednotlivé kategorie.
 17. V případě, že posuzovatel před ukončením práce nebo při kontrole za účasti garanta kategorie zjistí nedodržení výstavních podmínek, má po dohodě s garantem možnost změnit své předchozí bodové hodnocení na „neuspokojivý“ (NU).
 18. V případě, že jakákoli další osoba zjistí během konání výstavy nedodržení výstavních podmínek, má garant kategorie povinnost předat toto zjištění manažerovi výstavy, který má právo v takovém případě jedince z výstavy vyloučit. Bodové hodnocení posuzovatele však nelze měnit (tuto pravomoc má pouze posuzovatel). Vyloučení ze soutěže na základě porušení výstavních podmínek je však možné provést pouze během konání výstavy. O vyloučení je manažerem výstavy za účasti garanta sepsán protokol, který se stává součástí podkladů k pořádání výstavy a je veřejně k nahlédnutí.
 19. Po uplynutí oficiálně stanoveného ukončení výstavy nelze výsledky soutěže jakkoli měnit.

ZAHRANIČNÍ ÚČASTNÍCI SAMOZŘEJMĚ MAJÍ PŘÍPUSTNÉ KROUŽKY DLE DANÉHO STÁTU.

KATEGORIE:

Barevní, postavoví kanáři, kříženci, pěnkavovité ptactvo
Soutěžit můžou
chovatelé (bez rozdílu členství v klubu, nebo státnosti) s vlastními odchovy podle vypsaných tříd jednotlivců:
• Kanár – ročník 2019 (černá barva kroužku)
• Kříženci – ročník 2018 a 2019 (červená nebo černá barva kroužku)
• Pěnkavovití – ročník 2018 a 2019 (červená nebo černá barva kroužku).
Soutěží pouze jednotlivci v následujících skupinách:
• Barevní kanáři - lipochrom.
• Barevní kanáři – melanin.
• Postavoví kanáři.
• Kříženci.
• Pěnkavovití.

Termíny
• Přihlášku zaslat na adresu vladimir.jaros@hotmail.com do 20. října 2019
(Vladimír Jaroš, Tel. +420 602 730 427)
• Příjem kanárů je ve středu 23. října od 08,00 do 18,00 hod
• Posuzování proběhne ve čtvrtek 24. října od 08,00 do 16,00 hod
• Výstava kanárů je pro veřejnost je přístupná od pátku 25.října
do pondělí 28. října 2019. Vydej kanárů je v pondělí 28. října od 16,00 hod.

Korely
Vystavený exponát musí být okroužkován pouze předepsaným uzavřeným kroužkem + možnost 4 roků předcházejících.
Soutěží pouze jednotlivci v následujících skupinách:
• Korely

Drobní exoti
Vystavený exponát musí být okroužkován pouze předepsaným uzavřeným kroužkem + možnost 1 roku předcházejícího – podkategorie 2019 a 2018.
Soutěží pouze jednotlivci v následujících skupinách:
o chůvička japonská
o zebřička pestrá
o rýžovník šedý
o pásovníci všech druhů
o amadina Gouldové
o holoubek diamantový
o křepelka čínská
o ostatní drobní exotičtí ptáci

Papoušci
Vystavený exponát musí být okroužkován pouze předepsaným uzavřeným kroužkem + možnost 4 roků předcházejících.
Soutěží pouze jednotlivci v následujících skupinách:
• papoušíčci
• andulky
• neofémy
• rozely
• alexandři
• papoušci rodu Psephotus
• Pyrury
• Ostatní nezařazení papoušci
• Agapornisové
• Výstavní podmínky expozice agapornisů
• Rozdělení:
• 1. 1. Polabské derby agapornisů
• 2. Propagační výstava
• 3. Prodejní část agapornisů
• Polabské derby agapornisů
• (dále jen derby)
• Výstavní pravidla
• 1. Derby se bude konat při výstavě EXOTIKA 2019 v Lysé nad Labem dne 25. až 28. října 2019.
• 2. Příjem ptáků se uskuteční dne 23. 10. 2019 od 9.00 do 12.00 hodin pouze na základě
• vyplněné přihlášky odeslané e-mailem do 20. 10. 2019 do půlnoci na e-mailovou adresu
kpndy@seznam.cz Přihlašovací formulář je vyvěšen na stránkách
www.czagapornisclub.eu
• 3. Derby se řídí Výstavním řádem KPEP a Výstavními pravidly pro Polabské derby
• agapornisů. Derby řídí Výstavní výbor jmenovaný výborem Českého klubu chovatelů
• agapornisů (dále jen CZAC), pod záštitou KPEP. Pro jednotlivé dny, kdy nebude přítomen celý
• výstavní výbor, bude ustanoven Garant dne, který má rozhodovací pravomoc Výstavního
• výboru a je členem Výstavního výboru.
• 4. Každý účastník stvrzuje přihláškou a účastí na výstavě, že je s těmito pravidly obeznámen a
• stanovené podmínky se zavazuje dodržovat.
• 5. Označení klecí číslem a kontrola zařazení do příslušné skupiny proběhne během zápisu při
• přejímce ptáků.
• 6. Poplatek 100 Kč klecné bez ohledu na počet vystavených ptáků .
• 7. Agapornisové budou vystaveni v čistých vlastních dřevěných výstavních klecích, co možná
• nejlepší kvality. O kvalitě a případném vyloučení výstavní klece bude rozhodováno při příjmu
• ptáků na výstavu.
• Klece:
• 16 - 18 cm hloubka, 36 cm šířka, 30 cm výška
• staršího nebo nového modelu C. O. M.
• Vnitřní strana bílá venkovní černá (výstavní klece andulky).
• Přední mřížka klece může být černé, bílé nebo kovové barvy, dvířka na pravé straně klece.
• Ptáci vystavení v jiných typech klecí než uvedených nebudou připuštěni k ocenění.
• Dno klece se pokrývá buď pískem, nebo „vrstvou semen“.
• Napáječky budou dodány a osazeny pořadatelem.
• Během výstavy (zejména před posouzením) není dovoleno umisťovat na klece žádné
• označení odkazující na majitele.
• Při přejímce musí ptáci mít v bodovačce krmivo na 24 hodin dodané vlastníkem.
• Další krmení během výstavy zajistí pořadatel.
• 8. Ptáci zjevně nemocní nebo ptáci s viditelnými deformacemi nebudou přijati či budou
• vyloučeni z výstavní haly na základě veterinární prohlídky provedené veterinárním
• lékařem.
• 9. Kroužky jednotlivých ptáků budou akceptovány za těchto podmínek
• a. vystavený agapornis musí být okroužkován uzavřeným kroužkem
• b. kroužek musí být upevněn tak, aby se nedal sejmout z nohy dospělého ptáka
• c. ptáci s nečitelnými kroužky nebo ptáci s více jak jedním kroužkem nebudou uznáni
• 10. Systém výstavy
• Každý chovatel je povinen vystavovaného jedince zařadit v přihlášce na výstavu podle
• skupiny viz VÝSTAVNÍ SKUPINY
• Kontrola správného zařazení bude provedena při přejímce.
• Soutěže se účastní chovatelé s vlastními odchovy v roce 2019, 2018, 2017 ve druzích:
• • Agapornis roseicollis (agapornis růžohrdlý)
• • Agapornis fischeri (agapornis fischeri)
• • Agapornis personatus (agapornis škraboškový)
• • Agapornis nigrigenis (agapornis hnědohlavý)
• • Agapornis lilianae (agapornis růžohlavý)
• • Agapornis taranta (agapornis etiopský)
• • Agapornis canus (agapornis šedohlavý)
• Nejlépe oceněný pták člena CZAC nebo člena KPEP postupuje do
• soutěže o Mistra KPEP.
• 11. Hodnocení vystavovaných ptáků bude provedeno dle Mezinárodních výstavních standardů
• pro agapornise. Výstavní výbor vyhlásí výsledky ve stanoveném čase, který upřesní pořadatel
• během výstavy.
• Výstavní katalog bude připraven v pátek 25.10.2019 při otevření výstavy.
• 12. Oceněni budou tři nejlepší ptáci pro jednotlivé druhy – označení samolepkou.
• Pro tři nejlepší ptáky budou diplomy a kokardy zlaté, stříbrné a bronzové.
• Vítěz derby získá na rok putovní pohár a bude uveden jako vítěz na podstavci poháru.
• 13. Každým odhaleným pokusem o podvod se bude zabývat a řešit Výstavní výbor nebo garant
• dne. Postihy mohou znamenat diskvalifikaci jednoho, více či všech ptáků vystavovatele bez
• nároku na vrácení jakýchkoliv poplatků. Případy podvodu jsou mimo jiné barvení ptáků,
• jakékoliv značky či symboly označující majitele, atd.
• 14. Žádný z ptáků nesmí opustit výstavu dříve, než skončí. Konec výstavy vyhlásí pořadatel.
• 15. Výstavní výbor bude rozhodovat ve všech případech neobsažených v těchto výstavních
• pravidlech.
• 16. Bude-li to možné, tak budou vybraní ptáci fotografováni.
• 17. Všichni agapornisové, kteří neprojdou příjmem do výstavní části, budou vykázáni z výstavní
• haly.
• Propagační výstava
• 1. Propagační výstava se bude konat při výstavě EXOTIKA 2019 v Lysé nad Labem
• 2. Termín - 25. až 28. října 2019.
• 3. Příjem ptáků se uskuteční dne 23. 10. 2019 od 9.00 do 12.00 hodin na základě „Plánu
• osazení propagační výstavy“ schváleného Výroční členskou schůzí CZAC.
• 4. Propagační výstava se řídí Výstavním řádem KPEP a „Plánem osazení propagační výstavy“ a
• řídí ji Výstavní výbor jmenovaný výborem Českého klubu chovatelů agapornisů (dále jen
• CZAC).
• 5. Každý účastník stvrzuje přihláškou a účastí na výstavě, že je s těmito pravidly obeznámen a
• stanovené podmínky se zavazuje dodržovat.
• 6. Označení klecí druhem mutace bude během přípravy expozice.
• 7. Agapornisové budou vystaveni v čistých drátěných klecích (v tzv. malých hájcích), co možná
• nejlepší kvality dodaných KPEP.
• 8. Napáječky budou dodány a osazeny pořadatelem. Krmení zajistí pořadatel během výstavy.
• 9. Ptáci zjevně nemocní nebo ptáci s viditelnými deformacemi nebudou přijati či budou
• vyloučení z výstavní haly.
• 10. Žádný z ptáků nesmí opustit výstavu dříve, než skončí. Konec výstavy vyhlásí pořadatel.
• 11. Výstavní výbor bude rozhodovat ve všech případech neobsažených v těchto výstavních
• pravidlech.
• 12. Bude-li to možné, tak budou vybraní ptáci fotografováni.
• 13. Všichni agapornisové, kteří neprojdou příjmem do propagační části, budou vykázáni
• z výstavní haly.
• Pravidla prodejní části výstavy
• 1. Prodejní výstava se bude konat při výstavě EXOTIKA 2019 v Lysé nad Labem ve dnech 25. až
• 28. října 2019.
• 2. Příjem ptáků se uskuteční dne 23. 10. 2019 od 9.00 do 12.00 hodin.
• 3. Pouze vystavovatelé mají povolen prodej ptáků v prodejní části. Ptáci v prodeji musí být
• okroužkováni.
• 4. Ptáci musí být umístění každý zvlášť v dřevěných (i horší kvality) nebo plastových výstavních
• klecích. Prodej v kartonových klecích je zakázán!!!
• 5. Pohlaví (je-li známo), cena a číslo kroužku musí být uvedeno ve
• VSTUPNÍM PRODEJNÍM FORMULÁŘI (pro členy CZAC k dispozici v interním systému, pro
• ostatní chovatele k dispozici na www.vll.cz)
• Tento formulář musí být odeslán nejpozději do 20. října 2019 do půlnoci na již
• dříve uvedenou adresu – bod č. 2 „Výstavní pravidla“.
• 6. Ptáci zjevně nemocní, ptáci se zjevnými deformacemi nebo ptáci s nečitelnými kroužky
• nebudou připuštěni k prodeji nebo budou z haly vykázáni.
• 7. Výstavní výbor nebo Garant dne zajistí dozor nad prodejní částí. Prodej bude probíhat bez
• přítomnosti vlastníka prodávaného ptáka. Každý prodávající se však v případě potřeby musí
• na vyzvání dozorem prodejní části na prodeji podílet nebo jiným způsobem sdělit případné
• dotazy ze strany kupujícího.
• a. Agapornisové vystavovatelů z CZAC budou prodáváni pod hlavičkou klubu. Výstavní
• výbor nebo garant daného dne jmenovaný Výroční členskou schůzí CZAC může kdykoli
• během výstavy vyloučit z prodejní části jakéhokoli agapornise, který vykazuje zdravotní
• problémy, výrazný pokles kondice nebo zřetelné známky mezidruhového křížení, včetně
• výrazné odlišnosti od základních znaků standardů pro jednotlivé druhy a jejich mutace.
• Doplnění ptáků během výstavy je možné po zaevidování do počítače a vytisknutí lístku na
• prodejní bodovací klec a to pouze se svolením Výstavního výboru nebo Garanta dne ve
• spolupráci s Garantem prodeje.
• b. Agapornisové vystavovatelů mimo CZAC mohou být prodáváni ve společné prodejní
• části papoušků výstavy Exotika 2019. CZAC nenese odpovědnost za jejich kvalitu. Každý
• takový zájemce si musí tento prodej domluvit předem na základě pravidel pořadatele
• Exotiky 2019 (viz KPEP).
• 8. Ptáci určení k prodeji musí být také zapsáni, a to spolu s ptáky, kteří budou vystavováni.
• 9. KPEP si účtuje 10% provizi ze všech prodejů. Zbývající částka bude předána prodejci během
• odhlašovací procedury.
• 10. Výstavní výbor bude posuzovat všechny případy neobsažené v těchto pravidlech.
• 11. Všichni agapornisové, kteří neprojdou příjmem do prodejní části, budou vykázáni z výstavní
• haly.
• 12. Je výslovně zakázáno provádět obchody s ptáky za zády pořadatelů ve výstavní nebo
• prodejní části nebo provádět soukromé obchody s nezaevidovanými ptáky v prostorách
• výstavy.

Lysá n.L., 1. června 2019 Ladislav Žoha, předseda KPEP
Manažer výstavy EXOTIKA, VLL

Fotogalerie

Partneři výstavy

Mediální partneři

Manažer výstavy

Ladislav Žoha

E-mail: zoha@vll.cz
Mobil: 724 395 806