Výstavy
Pro návštěvníky
Pro vystavovatele
O nás
Kontakty
menu ☰
Hlavní stránka výstavy Aktuality Informace pro vystavovatele Informace pro chovatele Celostátní trh drobných zvířat

VETERINÁRNÍ PODMÍNKY VÝSTAVY
Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Středočeský kraj (dále též KVS
SVS pro Středočeský kraj) jako správní orgán příslušný podle § 47 odst.(4) a (7) a § 49 odst.(1)
písm. k) zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů
(veterinární zákon) ve znění pozdějších předpisů, rozhodla o žádosti pořadatele o stanovení
veterinárních podmínek svodu, podané dne 24.11.2021, v souladu s § 67 zákona č.500/2004
Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, takto:
Pro konání akce – svod hrabavé a vodní drůbeže
Název akce: Náš chovatel 2022
Místo konání: Výstaviště Lysá nad Labem
Pořadatel: Výstaviště Lysá nad Labem, Masarykova 1727, Lysá nad Labem, 289 22
Kontaktní osoba (adresa, tel., fax, e-mail): Ladislav Žoha (manažer výstavy)
724 395 806
Datum konání: 14.-15.1.2022
se stanovují tyto veterinární podmínky:
II. Veterinární podmínky pro konání svodu hrabavé drůbeže:

 1. Pro hrabavou drůbež a holuby starší 18 týdnů musí být vystaveno soukromým veterinárním
  lékařem zdravotní potvrzení, ve kterém je uvedeno, že:
  a) hrabavá drůbež byla v posledních 3 dnech před přemístěním na svod klinicky vyšetřena a
  nejeví příznaky onemocnění,
  b) v období 6 měsíců před konáním svodu byla vakcinována proti Newcastleské chorobě dle
  vakcinačního schématu udávaného výrobcem vakcíny. V potvrzení musí být uvedeno: datum
  poslední vakcinace, název vakcíny a číslo šarže.
 2. Drůbež z chovů povinně registrovaných v ústřední evidenci musí být vyšetřena na
  salmonelu v souladu s platnou Metodikou kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace.
 3. Mláďata hrabavé drůbeže a holubů, která ještě nedosahují věku pro provedení vakcinace,
  musí být doprovázena zdravotním potvrzením o provedené vakcinaci v rodičovském hejnu
  vydaným soukromým veterinárním lékařem.
 4. Veterinární přejímku provede soukromý veterinární lékař, kterého zajistí pořadatel.
 5. Pořadatel předloží soukromému veterinárnímu lékaři k provedení veterinární přejímky
  seznam chovatelů, kteří vystavují zvířata. Tento seznam musí obsahovat následující údaje:
  Rozhodnutí str. 2 z 3
  − jméno, název, adresa a sídlo chovatele
  − registrační číslo hospodářství (pokud je přiděleno)
  − počet zvířat − v případě zahraničních zvířat číslo veterinárního osvědčení a zemi původu
  zvířat
  Pořadatel tento seznam uchová po dobu jednoho roku.
  III. Veterinární podmínky pro konání svodu vodní drůbeže:
 6. Vodní drůbež starší 18 týdnů musí být doprovázena zdravotním potvrzením, které vystavuje
  soukromý veterinární lékař, a ve kterém je uvedeno, že vodní drůbež byla v posledních 3 dnech
  před přemístěním na svod klinicky vyšetřena a nejeví příznaky onemocnění.
 7. Veterinární přejímku provede soukromý veterinární lékař, kterého zajistí pořadatel.
 8. Pořadatel předloží soukromému veterinárnímu lékaři k provedení veterinární přejímky
  seznam chovatelů, kteří vystavují zvířata. Tento seznam musí obsahovat následující údaje:
  − jméno, název, adresa a sídlo chovatele
  − registrační číslo hospodářství (pokud je přiděleno)
  − počet zvířat − v případě zahraničních zvířat číslo veterinárního osvědčení a zemi původu
  zvířat
  Pořadatel tento seznam uchová po dobu jednoho roku.
  IV. Podmínky platné pro všechny druhy zvířat:
 9. Zvířata, která neprošla ve stanovené době veterinární přejímkou, se nesmí zúčastnit svodu.
  Veterinární přejímku provede MVDr. Jaroslav Talacko (KVL 3385, Český Brod) dne 12.1.2021
  od 7:00 do 18:00 hodin.
 10. Prostory a zařízení, ve kterých se zvířata zdržovala, musí být po skončení svodu vyčištěny
  a dezinfikovány.
 11. Dopravní prostředky a zařízení, které byly využity k přepravě hospodářských zvířat na svod,
  musí být po vyložení zvířat vyčištěny a dezinfikovány.
 12. Svod zvířat lze pořádat pouze pod státním veterinárním dozorem. Pořadatel svodu zvířat je
  povinen požádat obec o povolení konání svodu. Před podáním žádosti o povolení konání
  svodu zvířat je pořadatel povinen vyžádat si od krajské veterinární správy státní veterinární
  správy podmínky pro konání svodu a zajistit jejich dodržování. Veterinární podmínky
  nenahrazují povolení obce ke konání svodu. Z nákazových důvodů mohou být veterinární
  podmínky kdykoliv změněny nebo zrušeny.
 13. Státní veterinární dozor provede Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro
  Středočeský kraj inspektorát v Nymburce (Východní 1109/10, Poděbrady, 290 01, tel.: 325
  625 610, e-mail: insp.nb.kvss@svscr.cz).

Fotogalerie