Výstavy
Pro návštěvníky
Pro vystavovatele
O nás
Kontakty
menu ☰
Hlavní stránka výstavy Aktuality Informace pro vystavovatele Pro chovatele Otevírací doba a vstupné Katalog výstavy

Výstavní podmínky výstavy EXOTIKA
Účast jednotlivců a klubů na propagační části výstavy je podmíněna dohodou s garanty jednotlivých expozic. Dohodou a vystavením živých exponátů dává jednotlivec či klub zároveň souhlas s uveřejněním jména, příjmení, emailu a telefonního čísla v katalogu výstavy, zároveň vystavovatel ručí za zdravotní způsobilost vystavených exemplářů dle platné legislativy v gesci SVS ČR.
PROPAGAČNÍ ČÁST:

bažanti, vodní ptáci, holoubci - hala B
e-mail: aves@mybox.cz
Zbyněk Laube tel.: 723 568 103

exotické ptactvo – hala C
e-mail: ladislav.zoha@seznam.cz
Ladislav Žoha tel. 732 483 540

terarijní živočichové, savci – hala C
e-mail: manytoba@seznam.cz
Antonín Hnízdil tel: 603 281 112

akvarijní živočichové – hala B
e-mail: akvaristik@akvaristik.cz
Dušan Peuker tel: 774 993 192Zvířata se přijímají na výstavu po dohodě vystavovatele s jednotlivými garanty. Zvířata z výstavy se vydávají nejdříve v den skončení výstavy po 15 hodině. Manažer výstavy určí držitele čestných cen za každou výše uvedenou část výstavy, které budou předána vystavovatelům na slavnostním večeru konaném při výstavě EXOTIKA daného roku. Pro vystavovatele, kteří nebudou přítomni, budou ceny předány těsně před skončením výstavy.PRODEJ PTACTVA

Tento prodej a jeho obsah je zaštiťován pod garancí KPEP pouze pro vystavovatele daného ročníku výstavy EXOTIKA a Mistrovství ČR, přičemž si KPEP za uvedené služby ponechává 10% ze smluvní ceny ptáka. Pořadatelé výstavy mají výjimku z povinnosti platit uvedených 10%. Cena je určena při přejímce zvířat do prodeje, odsouhlasena a podepsána majitelem a po celou dobu prodeje viditelně umístěna na prodejním místě. Při přejímce ptáků vystavovatel doloží patřičné dokumenty – CITES a VZETÍ DO EVIDENCE, pokud to je na konkrétní druh vyžadováno.
Podrobnosti si zájemce z řad vystavovatelů domluví s garantem prodeje:

Josef Markytán tel: 773 056 006

PRODEJNÍ STÁNEK KPEP JE UMÍSTĚN V HALE A2.
PRODEJNÍ PTÁCI JSOU UMÍSTĚNI V BODOVACÍCH KLECÍCH DLE TĚCHTO PODMÍNEK:
TYP I. 30-34x15-16x29 2ks andulka, agapornis, neoféma, 4ks - drobní exoti do velikosti holoubka diamantového
TYP II. 45x22x38 2ks - rosela, p.zpěvavý, p.senegalský, pyrura, špaček, střední holoubci, kardinál
TYP III. 49x22x44 2ks - krátkoocasí papoušci do velikosti p. kapský, (větší dvířka) žako liber., malí amazoňané
2ks - dlouhoocasí papoušci do velikosti alexandr malý, pap. červenokřídlý, kouřový, r. penant
ostatní do velikosti cca 40cm
Typ IV. 60x28x59 2ks - amazoňan, žako, p. královský, menší druhy zoborožců, arassariů
a podobně - do velikosti cca 50cm (velká dvířka)


PRO OSTATNÍ ZÁJEMCE O PRODEJ SVÝCH ZVÍŘAT JE URČEN POUZE PROSTOR BURZY!
Prodej pod garancí i na burze je možný pouze ve vlastních prodejních ubikacích majitele zvířat, přičemž musí být dodržovány následující dokumenty!

Dokument na ochranu ptactva při prodejní výstavě EXOTIKA trh

 1. Ptačí část prodejní výstavy EXOTIKA trh je takovou akcí, kde jsou ptáci nabízeni k prodeji, výměně mimo kamenné obchody nebo chovatelská zařízení. Jedná se o ptáky ze zájmových chovů.
 2. Pořadatel Výstaviště Lysá nad Labem (VLL) je povinen zajistit místa k prezentaci ptáků. Místem k prezentaci se rozumí stoly, regály či stojany, na které jsou umisťovány klece či přepravky s ptáky. Klece musí být umístěny nejméně ve výši běžného jídelního stolu.
 3. Chovatel je povinen uvádět na prodejní kleci či přepravce: název umístěného druhu, pohlaví, cenu za ks či pár, jméno prodejce (chovatele). Pokud druh podléhá povinné registraci CITES, tato skutečnost musí být viditelně oznámena.
 4. Na EXOTICE trhu je zakázáno prodávat nesamostatná mláďata před odstavem od rodičů, zejména papoušků. Pořadatel je oprávněn vyloučit z burzy či trhu ptáky, kteří jeví klinické příznaky onemocnění.
 5. Za čistotu a obsazenost klecí a přepravek vpuštěných na EXOTIKU trh odpovídá pořadatel VLL. Běžné znečištění trusem po dobu přepravy není důvodem k nevpuštění na trh. Velikost prodejních klecí či přepravek a počet umístěných ptáků se řídí standardem uvedeným v příloze I, která je nedílnou součástí tohoto dokumentu.
 6. Prodejní klece či přepravky musí být vybaveny dvěma bidly. Výjimkou jsou klece či přepravky pro zemní druhy ptáků, kde je možnost bidla odebrat (kurovití, vrubozobí a podobně). Jedná se o klec či přepravku, která má dno, boky a zadek plný, strop plný nebo alespoň z ½, přední strana je minimálně ze 2/3 z mřížky či pletiva. Ptáci musí mít po celou dobu k dispozici dostatek krmení a vodu k pití. Jako výstelka (není povinností) nesmí být z hygienických důvodů používáno krmivo. Voda a krmení musí být umístěné tak, aby nedocházelo k jeho znečištění trusem.
 7. Pořadatel je povinen zajistit halu s dostatečným větráním nebo klimatizací a teplotou odpovídající biologickým nárokům ptáků, kteří jsou vpuštěni na burzu, maximálně 28st C. Ptáci musí být chráněni před přímým sluncem, deštěm, větrem a průvanem, pokud jsou prodáváni ve venkovních prostorách. V prostoru, kde se ptáci přímo nabízejí a prodávají, platí zákaz kouření!
 8. Pořadatel VLL je povinen mít k dispozici prostředky pro poskytnutí první pomoci (desinfekční prostředek a pomůcky pro fixaci zlomenin u ptáků – dlaha, obinadlo) při drobných zraněních ptáků a kontakt na veterináře s praxí v ptačí oblasti pro závažnější případy, případně je tento veterinář přítomen na VLL. Rovněž je povinen mít připraveny prostředky pro šetrný odchyt ptáků uniklých z klecí a přepravek. Prostředky pro odchyt lze nahradit přechytávací voliérou.
 9. Pořadatel EXOTIKA trhu nenese odpovědnost za prodávané ptáky. Veškeré okolnosti prodeje jsou pouze smluvním vztahem mezi prodávajícím a kupujícím.
 10. Pokud na trhu probíhá hromadný výkup ptáků, pořadatel VLL kontroluje, že firma či fyzická osoba provádějící tuto činnost má platné povolení k této činnosti a že respektuje předepsaný počet ptáků v transportních bednách předepsaných velikostí dle platné legislativy CZ a EU.


  Příloha I.
  Prodejní klece či přepravky
  Vnitřní rozměry (cm)
  Povolené druhy do velikosti a počet ks

  TYP I. 30-34x15-16x29 2ks andulka, agapornis, neoféma, 4ks - drobní exoti do velikosti holoubka diamantového
  TYP II. 45x22x38 2ks - rosela, p.zpěvavý, p.senegalský, pyrura, špaček, střední holoubci, kardinál
  TYP III. 49x22x44 2ks - krátkoocasí papoušci do velikosti p. kapský, (větší dvířka) žako liber., malí amazoňané
  2ks - dlouhoocasí papoušci do velikosti alexandr malý, pap. červenokřídlý, kouřový, r. penant
  ostatní do velikosti cca 40cm
  Typ IV. 60x28x59 2ks - amazoňan, žako, p. královský, menší druhy hrabavých, vrubozobých, sov a dravců, menší druhy zoborožců, arassariů
  a podobně - do velikosti cca 50cm (velká dvířka)
  Ptáci větší než 50cm musí mít k dispozici klec nejméně o 10% větší, než je jejich celková velikost – umístění po 1ks. Platí včetně velkých zástupců méně obvyklých druhů – sov, dravců, vrubozobých, hrabavých (zde nutno mít měkký strop), zoborožců, tukanů a dalších.


  DOKUMENT OCHRANY ZVÍŘAT PŘI PRODEJNÍ VÝSTAVĚ EXOTIKA TRH – TERARIJNÍ ČÁST
 11. Účelem dokumentu je metodicky stanovit podmínky zvířat a pravidla k předvádění zvířat při veřejném vystoupení podle současných požadavků na ochranu zvířat a péči o jejich pohodu.
 12. Tento dokument neumožňuje použití zvířat pro přípravu a provedení triků nebo výkonů v divadelním a varietním představení, filmu, televizním programu nebo podobném veřejném představení. Nelze provádět vystavování zvířat veřejnosti za předpokladu, že by vystavování zvířat probíhalo v mobilním zařízení typu pojízdného zvěřince či terária, v nichž jsou zvířata umístěna převážně v prostoru dopravního prostředku (tj. nelze provozovat pojízdný zvěřinec).
 13. Dokument nenahrazuje ustanovení a podmínky stanovené právními předpisy, zejména zákonem č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů (např. doklad o provedení stanovených vyšetření zvířat, kontrola zdravotního stavu zvířat), zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (chov, včetně držení zvláště chráněných druhů) a zákonem č. 100/2004 Sb., o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně některých zákonů (zákon o obchodování s ohroženými druhy CITES - registrace zvířat a povolení k chovu, atd.).
 14. Prodejní výstavy EXOTIKA trh se účastní tato zvířata - obojživelníci: žáby, ocasatí obojživelníci, - plazi: želvy, ještěři, hadi, - drobní savci: hlodavci - myši, potkani, křečci, morčata, včetně varianty krmných zvířat.
  Množství vystavovaných a nabízených zvířat je variabilní a je limitováno aktuální druhovou skladbou na jednotlivém veřejném vystoupení a velikostí zvířat, typem a rozměry nádrží, klecí či jiných přepravek (dále jen „přepravky“), ve kterých jsou zvířata nabízena či vystavována, kapacitou výstavních prostor. K veřejnému vystoupení lze používat jen zvířata zdravá a v dobré kondici.
 15. V průběhu trhu jsou zvířata umístěna v přepravkách a není s nimi prováděna žádná manipulace, s výjimkou případu, kdy je zvíře v případě prodeje předáváno novému chovateli. Zvířata po umístění na výstavní stoly nejsou nucena k žádné aktivitě (naopak je žádoucí, aby po dobu trvání veřejného vystoupení setrvala v klidu), ani nepředvádějí žádné výkony. V případě potřeby (předvedení zvířete zájemci, porovnání jedinců ap.) se zvířaty manipuluje jejich chovatel (ručně), k manipulaci není třeba žádných zvláštních pomůcek, ani zařízení. Každý chovatel je povinen zajistit, aby nedocházelo k nevhodné manipulaci, popř. k manipulaci nepovolanými osobami, se zvířaty, která předvádí (nabízí).
 16. Krmná zvířata musí mít během veřejného vystoupení zabezpečeny shodné podmínky jako zvířata ostatní s výjimkou nároku na velikost prostor. Po přepravě budou krmná zvířata přemístěna do chovných nádob s možností napájení a krmení.
 17. Každý prodejce a vystavovatel (dále jen „účastník trhu“) si přepravky, v nichž zvířata vystavuje nebo nabízí ke směně a prodeji, zajišťuje sám a dbá na to, aby vyhovovaly potřebám zvířat. Zvířata musí být v přepravkách umístěna tak, aby si vzájemně nemohla způsobit poranění (separace agresivních jedinců), nebyla nepřiměřeně stresována (množství jedinců v přepravce), měla dostatek prostoru pro volný pohyb; jako minimální budou použity tyto rozměry přepravek (v násobcích délky těla zvířete - u želv délky karapaxu, u ostatních plazů a ocasatých obojživelníků v násobcích délky těla bez ocasu).
  Pro želvy 3 x 2 x 2 pro jedno zvíře, pro každé další zvíře je alespoň 30 % prostoru navíc, pro ještěry a hady 2 x 2 x 2 (terestrické), 2 x 2 x 3 (stromové) pro jedno zvíře, pro každé další zvíře je alespoň 30 % prostoru navíc, pro obojživelníky 2 x 2 x 2 pro jedno zvíře, pro každé další zvíře je alespoň 30 % prostoru navíc, drobní hlodavci (myši, potkani, křečci, morčata) jsou umístěni v typizovaných odchovnách pro hlodavce, které splňují tyto minimální rozměry:
  Druh zvířat Minimální plocha podlahy pro 1 zvíře v cm2 Minimální výška klece v cm
  Myš 180 12
  Potkan 350 18
  Křeček 180 12
  Morče 600 18
  Menší nádrže mohou být použity jen u akcí, jejichž trvání nepřesahuje 5 hodin a po jejich skončení jsou zvířata přemístěna do chovných nádob s možností napájení a krmení.
  U těch druhů, které to vyžadují, měla možnost úkrytu, měla vhodný podkladový substrát (lignocel, rašelina nebo písek pro plazy; vlhký molitan pro obojživelníky, popřípadě mohou být někteří ocasatí obojživelníci a vodní želvy umístěni ve vodě s možností vylézt na souš nebo v mělké vodě; hobliny, seno pro savce atd.), měla možnost přidržet se (upevněné větve pro chameleony atd.), měla možnost lokálního ohřevu (topnými kameny nebo žárovkou, která musí být instalována a kryta tak, aby se o ni zvířata nemohla popálit), byla spolehlivě zajištěna proti úniku.
 18. Přepravky musí být opatřeny větracími otvory nebo mřížkami, mohou být ze skla nebo průhledného plastu. Druhy zvířat vyžadující zvláštní péči podle vyhlášky č. 411/2008 Sb., o stanovení druhů zvířat vyžadujících zvláštní péči, musejí být umístěny v nerozbitných průhledných přepravkách jednotlivě nebo po párech a nesmějí být z přepravek vyjímány.
 19. Přeprava zvířat musí být prováděna v souladu se zákonem č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, s vyhláškou č. 4/2009 Sb., o ochraně zvířat při přepravě a s předpisy ES, zejména s Nařízením Rady č. 1/2005 ze dne 22. prosince 2004 o ochraně zvířat během přepravy a souvisejících činností a o změně směrnic 64/432/EHS a 93/119/ES a nařízení č. 1255/97. Zejména je nutno dodržovat následující zásady - přeprava plazů se bude provádět v zateplených přepravkách s větráním, během přepravy nesmí dojít k přehřátí ani podchlazení zvířat. Zvířata lze přepravovat pouze v dopravních prostředcích, které jsou konstruovány tak, aby technicky zabezpečily pohodu zvířat, minimalizovaly možnost jejich zranění při přepravě, umožňovaly pravidelnou kontrolu stavu zvířat a jejich pohody a splňovaly technické požadavky a měly stanovené vybavení. V prostorech přepravních prostředků, v nichž jsou přepravována zvířata, se nesmí manipulovat s volným ohněm, nesmí být současně přepravovány předměty, které by mohly nepříznivě ovlivnit pohodu zvířat nebo poškodit jejich zdraví, zejména látky dráždivé a hořlaviny. Během nakládky a vykládky zvířat musí být se zvířaty zacházeno šetrně. Osoby, které se zvířaty manipulují, jsou poučeny zejména v oblasti zacházení se zvířaty. Poučení proti podpisu je uloženo u pořadatele.
 20. VLL zabezpečí na EXOTICE trhu veterinární péči o zvířata včetně poskytnutí první pomoci a zajištění odborné služby veterinárním lékařem. Veterinární lékař bude přítomen na místě po celou dobu konání veřejného vystoupení nebo bude v dosažitelné vzdálenosti na telefonu.
 21. Pořadatel provede poučení osob, které se aktivně zúčastní trhu zvířat z pozice pořadatelů, ve vztahu k ochraně zvířat a jejich pohodě podle zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, § 4 vyhlášky č. 5/2009 Sb., o ochraně zvířat při veřejném vystoupení a při chovu.
 22. Pořadatel je oprávněn a povinen kontrolovat dodržování tohoto dokumentu v prostorách konání EXOTIKY trhu, vyžadovat od jednotlivých osob plnění povinností v něm stanovených a při zjištění závad je povinen zjednat nápravu, stanovit, aby zvířata, která svým chováním ohrožují bezpečnost osob nebo ostatních zvířat, byla vyřazena z trhu, vyloučit zvíře z trhu v případě, že by se u tohoto zvířete projevily příznaky nemoci, stresu či jiné negativní příznaky, které by vedly k utrpení zvířete, ukončit činnost v případě nevhodného chování účastníků EXOTIKY trhu nebo návštěvníků.


  OCHRANA ZVÍŘAT – AKVARIJNÍ ČÁST
  Dokument ochrany zvířat při veřejném vystoupení akvarijních ryb a vodních živočichů, chovaných v akváriích při prodejní výstavě EXOTIKA trh, pořádané na Výstavišti Lysá nad Labem.
 23. Účelem je stanovit podmínky pro akvarijní ryby a vodní živočichy podle současných požadavků na ochranu zvířat a péči o jejich welfare.
 24. Akvaristická část EXOTIKA trhu slouží k setkání chovatelů - akvaristů a ke směně, prodeji a vystavování akvarijních živočichů, krmení, chovatelských potřeb a odborné literatury.
 25. Dokument nenahrazuje ustanovení a podmínky stanovené právními předpisy, zejména zákonem č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů (např. doklad o provedení stanovených vyšetření zvířat, kontrola zdravotního stavu zvířat), zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (chov, včetně držení kriticky ohrožených druhů) a zákonem č. 100/2004 Sb., o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně některých zákonů (zákon o obchodování s ohroženými druhy).
 26. Akvaristické části prodejní výstavy EXOTIKA trh se účastní sladkovodní a mořští akvarijní živočichové odchovaní výlučně v akvarijních zájmových chovech nebo chovaní v akvarijních zájmových chovech, jejichž původ je doložitelný (prohlášením chovatele o způsobu nabytí, zejména u živočichů podléhajících CITES).
 27. Množství vystavovaných a nabízených akvarijních ryb a dalších vodních živočichů je variabilní a je limitováno aktuální druhovou skladbou a velikostí zvířat, typem a rozměry akvarijních nádrží, ve kterých jsou akvarijní ryby nabízeny či vystavovány a kapacitou výstavních prostor trhu.
 28. Lze vystavovat a nabízet jen akvarijní ryby či živočichy zdravé a v dobré kondici.
 29. Způsob manipulace, popis a charakteristika činností prováděných s akvarijními rybami a živočichy. V průběhu trhu jsou akvarijní živočichové umístěni ve skleněných akváriích, či plastikových sáčcích naplněných vodou, vzduchem nebo kyslíkem a není s nimi prováděna žádná manipulace, s výjimkou případu, kdy je akvarijní ryba v případě prodeje předávána novému chovateli. Akvarijní živočichové po umístění do výstavních akvárií nejsou nuceni k žádné aktivitě (naopak je žádoucí, aby po dobu trvání trhu setrvali v klidu), ani nepředvádějí žádné výkony. V případě potřeby (předvedení akvarijních ryb zájemci, porovnání jedinců ap.) s akvarijními rybami manipuluje jejich chovatel pomocí akvarijních sítěk a chytacích skleněných či plastových zvonů. U velkých ryb je výjimečně možné šetrně uchopit ryby pomocí rukou. Každý chovatel je povinen zajistit, aby v případě prodeje nedocházelo k nevhodné manipulaci, popř. k manipulaci nepovolanými osobami, s akvarijními rybami, které předvádí či nabízí.
 30. Zařízení, vybavení, pomůcky pro manipulaci, předvádění nebo prodej s akvarijními živočichy pro potřeby trhu zajišťuje prodejce. Prodejci si rovněž prodejní akvária, v nichž akvarijní živočichy nabízí ke směně a prodeji, zajišťují sami a dbají na to, aby vyhovovala potřebám akvarijních ryb.
 31. Akvarijní živočichové musí být v akvarijních nádržích umístěni tak, aby si vzájemně nemohli způsobit poranění - je povinná separace agresivních druhů, dále aby nebyli nepřiměřeně stresováni - je nutno dodržovat přiměřené množství jedinců v akváriu tak, aby měli dostatek prostoru pro volný pohyb, možnost úkrytu a byli zajištěni proti úniku.
 32. Do každého akvária je vždy zavedeno vzduchování, případně filtrace, a pokud je to vzhledem k vystavovaným akvarijním rybám nebo vodním živočichům potřebné, i vyhřívání. V akváriích nemusí být instalováno vyhřívání, pokud teplota v hale odpovídá teplotě udávané jako komfortní pro daný druh živočichů. Akvária jsou umístěna na stolech nebo vhodných podstavcích.
 33. Voda v akváriích pochází z veřejného vodovodního zdroje města Lysá nad Labem. Lze použít i vodu z čistých přírodních zdrojů, která je v mnoha případech pro ryby vhodnější. Jedná se vždy o vodu odstátou minimálně 12 hodin a temperovanou na teplotu optimální pro konkrétní druh akvarijní ryby nebo vodního živočicha. Odstátím vody se řeší problém chloru, který může být ve vodě z vodovodního řádu přítomen, řeší se i problém možných vzduchových embolií. Je třeba mít na paměti i možnost nadlimitního množství dusičnanů ve vodě a eventuální přílišnou tvrdost vody v návaznosti na druhy ryb, které jsou vystavovány.
 34. Pro eventuální vystavování a prodej mořských ryb se voda připravuje rozpuštěním komerčně dodávaných solí ve vodě upravené reverzní osmózou, nebo demineralizované iontoměniči.
 35. K manipulaci s akvarijními rybami se používají akvaristické síťky či lapací skleněné či plastové zvony odpovídajících velikostí. Lapací síťka má tvar obdélníku nebo čtverce, je ušita z jemné syntetické tkaniny. Lapací zvon se používá pouze k odchycení malých rybek nebo rodů ryb, které jsou velmi citlivé na jakýkoli stres. Je skleněný nebo plastový. Jedná se o dvě trubice o různém průměru, spojené v pravém úhlu, delší z nich lze ucpat palcem ruky.
 36. Počet ryb umístěných v prodejních nádržích se řídí platnou zásadou poměru 1 cm délky ryby / 1 litr objemu vody. V případě, že je hustota ryb vyšší, je nutná častější kontrola kvality vody a její častější výměna, respektive nasazení výkonnějších filtrací.
 37. Přeprava akvarijních živočichů musí být prováděna v souladu se zákonem č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů a s vyhláškou č. 4/2009 Sb., o ochraně zvířat při přepravě. Pokud se přeprava na veřejné vystoupení koná za účelem prodeje, je třeba se řídit nařízením Rady č. 1/2005 ze dne 22. prosince 2004 o ochraně zvířat během přepravy a souvisejících činností a o změně směrnic 64/432/EHS a 93/119/ES a nařízení č. 1255/1997.
 38. Za přepravu akvarijních živočichů na trh odpovídá každý chovatel – akvarista osobně. Zejména musí dbát na zásadu, aby během přepravy nedošlo k přehřátí nebo podchlazení vody v přepravních kontejnerech, či plastových sáčcích a tím i přepravovaných akvarijních ryb a živočichů. Akvarijní ryby musí být přepravovány ve vodě pod vzduchovou (ryby s přídavným dýchacím orgánem) či kyslíkovou atmosférou. Lze je přepravovat pouze v dopravních prostředcích, které jsou konstruovány tak, aby technicky zabezpečily jejich pohodu, minimalizovaly možnost jejich zranění při přepravě, umožňovaly pravidelnou kontrolu stavu akvarijních živočichů, splňovaly technické požadavky a měly stanovené vybavení. Během vykládky a předvádění akvarijních živočichů musí být s nimi zacházeno šetrně, musí být zamezeno stresům z prudké změny osvětlení. Osoby, které s akvarijními rybami manipulují, musí být poučeny zejména v oblasti zacházení s nimi.
 39. Pořadatel – VLL zabezpečí na trhu veterinární péči o akvarijní ryby a vodní živočichy veterinárním lékařem. Veterinární lékař bude k dispozici na výstavišti nebo na telefonu, aby se mohl neprodleně dostavit. Pořadatel - VLL provede poučení osob, které se aktivně zúčastní veřejného vystoupení zvířat z pozice pořadatelů, ve vztahu k ochraně zvířat a jejich pohodě podle zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, § 4 vyhlášky č. 5/2009 Sb., o ochraně zvířat při veřejném vystoupení a při chovu.
 40. Pořadatel - VLL je oprávněn a povinen kontrolovat dodržování tohoto dokumentu v místě konání prodejní výstavy EXOTIKA trh, vyžadovat od jednotlivých osob plnění povinností stanovených v tomto dokumentu a při zjištění závad je povinen zjednat nápravu, případně vyloučit prodejce – vystavovatele z trhu poté, co ani po opakovaném vyzvání nezjedná nápravu.