Požárně bezpečnostní pokyny

                                                          Požárně bezpečnostní pokyny pro osoby , které se zdržují v areálu výstaviště
                                                                          (vystavovatelé, pořadatelé kulturních a společenských akcí)

 


Všechny cizí osoby, které se za účelem pořádání výstavních a jiných akcí, dopravy materiálů a dodávky prací či zdržují v prostorách Výstaviště Lysá nad Labem jsou povinny dodržovat následující požárně bezpečnostní pokyny tak, aby nezpůsobili nevhodným chováním újmu na zdraví a majetku sobě nebo jiným osobám :


1. dodržovat požární řád – je vyvěšen ve výstavních halách

 

2. dodržovat požární poplachové směrnice – jsou vyvěšeny ve výstavních halách

 

3. dodržovat požární evakuační plán – je vyvěšen ve výstavních halách

 

4. dodržovat zákaz kouření mimo vyhrazené prostory (kouření je povoleno v době konání tanečních a společenských akcí podle pokynů pořadatele akce)

 

5. nepovolené manipulace s otevřeným plamenem v  objektech výstaviště jsou zakázány

 

6. v případě používání otevřeného plamene – vařiče, hořáky apod., (s povolením ředitele výstaviště) na výstavní akci musí mít tento vystavovatel ve svém stánku k dispozici vlastní hasicí přístroj s minimálním obsahem 6 kg hasicího prášku

 

7. při vystavování nebo prodeji zábavné pyrotechniky musí mít vystavovatel-prodejce ve svém stánku k dispozici vlastní hasicí přístroj s minimálním obsahem 6 kg hasicího prášku nebo 5 kg CO2

 

8. vystavovatel, prodejce a pořadatel akce nesmí svým konáním znemožnit přístup k únikovým východům,  hasicím přístrojům a hydrantům

 

9. při příchodu do areálu výstaviště  (dále jen areálu) je každá osoba cizí firmy povinnna ohlásit svůj příchod a účel pobytu v areálu na vrátnici nebo příslušnému vedoucímu akce. Vedoucí akce jej poučí o způsobu bezpečného pohybu po areálu,  o umístění lékárničky, telefonu na přivolání pomoci, věcných prostředků požární ochrany a únikových cestách

 

10. každý zaměstnanec cizí firmy je povinen pohybovat se po areálu pouze po stanovených komunikacích a dbát při tom zvýšené opatrnosti zvláště v blízkosti  pohybujících se vozidel.

 

11. cizím osobám je zakázáno  :
• manipulovat bezdůvodně a bez příslušného oprávnění s jakýmkoli technickým zařízením a materiálem
• zasahovat do elektrické instalace, manipulovat s vypínači el.proudu a s uzávěry vody a plynu
• při montážích, opravách a revizích je nutné prokazatelně dohodnout postup prací s vedoucím zaměstnancem výstaviště
• vjíždět motorovými vozidly do vnitřních prostorů areálu bez povolení a pokynu  zaměstnance výstaviště je zakázáno
• používat k opravářské či jiné dodavatelské činnosti otevřený oheň popř.svařovací agregáty bez předchozího projednání podmínek takových prací s vedoucím zaměstnancem výstaviště
• donášet do areálu jedovaté, výbušné, hořlavé či jinak nebezpečné látky s výjimkou  množství potřebného k provozu své činnosti bez vědomí a svolení vedoucího zaměstnance výstaviště je zakázáno.

 

12. při pobytu v areálu trvajícím déle než jeden den je cizí osoba povinna dohodnout s odpovědnými zaměstnanci způsob  příchodu a odchodu z areálu a jeho ohlášení jakož i povinnosti vyplývající pro ně z ukončení pracovní činnosti (vypnutí el. proudu, zajištění zařízení či vozidla proti pohybu, spuštění atp).

 

13. v případě vzniku úrazu cizí osoba toto neprodleně nahlásí svému vedoucímu a i vedoucímu výstaviště podrobí se řádnému vyšetření úrazu a sepsání náležitých dokladů.

 

14. při provádění jednorázových dodávek prací, pořádání výstav a akcí  cizí osobou (pokud není stále pod dozorem zaměstnance výstaviště) bude tato osoba  seznámena prokazatelně s tímto pokynem.